Sunday, April 15, 2012

Kini kujdes! Se çfarë bëjnë mëkatet në Akiden tuaj !Allâmeh esh-Shejkh Sâlih ibn Feuzân el-Feuzân HafidhehUllah
Burimi: http://alfawzan.ws/node/13518
Date: 1432-11-09/2011-10-06
Referimi: Darulhadith.com
Kini kujdes! Se çfarë bëjnë mëkatet në Akiden tuaj !

Pyetje:

A ndikohet Imani (Besimi / Akidja) nga mëkatet dhe mosbindja? Si mund  të largohet besimtari nga mëkatet dhe mosbindja?


Shejkh: Salih el-Feuzân Allahu e ruajtë:


Po. Mëkatet dhe mosbindja e ulin - dobësojnë Imanin (Besimin /Akiden) e njërit. Qofshin ata të vogla ose të mëdha Imani ulet, përveç shirkut (politeizmit, idhujtarisë).


All-llahu i Lartësuar thotë:


“Jo, kurrë nuk është kështu! Por në zemrat e tyre është Raan (mbulese, njollosje prej gjynaheve e poshtërsive) të cilën ata e patën fituar (duke e punuar me duart e tyre)” [El – Mutaffifin :14]


--------------------------------------------------------------------- 

(1) Ebu Hurejra radija_Allahu anhu, transmeton se i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:


"Kur një rob (njeri) bën një gjynah (vepër të keqe), i vihet një pikë e zeze në zemrën e tij. Pastaj, nëse ai njeri e lë atë punë të keqe (nuk e bën më atë gjynah), i lutet All-llaut që ta falë atë dhe pendohet, atëherë zemra e tij pastrohet (nga ajo njollë e zezë që kishte në zemër), por nëse ai e përsërit veprën e keqe (gjynahin), atëherë ajo mbulese zgjerohet derisa zemra e tij mbulohet plotësisht me të dhe kjo është Er-Raan që All-llahu përmend në Kuran: "Jo, kurrë nuk është kështu! Por në zemrat e tyre është Raan-i " (83:14)" (Sunneh Et-Tirmidhi, nr 3334)


Hasan el-Basri rahimehUllah, ka thënë:

“Keto janë mëkatet e bëra njëra pas tjetrës, derisa ata verbojnë zemrën.”

(ed-Du  ued-Daue, fq,72)


Shënim; (1) Hadithi është shtesë i përkthyesit (Arbrit Kraja - Ebu Jusuf )
Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Mars 4 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.