Sunday, April 22, 2012

Të bashkuar nën mësime në një xhami


Shejkh Zejd el-Medkhalij  rahimahullaah.

"Është mirë dhe shumë më mirë që të ketë një xhami Selefije në një zonë, të bashkuar në mësime në një xhami."

https://twitter.com/#!/DaarusSunnah/status/194107124178104320

Përshtati dhe përktheu: Abu Yusuf al-Albani
A'Shkodera Albania 22.4.2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.