Sunday, April 8, 2012

Gjykimi në një moment zemërimi


Gjykimi në një moment zemërimi

Nën autoritetin e Ebu Beker (radija-Allahu-anhu) i cili thotë se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) duke thënë:

’’Askush prej jush mos të gjykojë mes dy njerëzve, ndërsa ai është i zemëruar.’’

Transmeton: Buhari (5364)   Muslim (7 / 1714)

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.