Sunday, April 8, 2012

Divorcon gruan e katërt dhe marton një tjetër


Divorcon  gruan e  katërt dhe marton një tjetër .

Pyetje:
Nëse një burrë që ndan gruan e tij të katërt dhe dëshiron për tu martuar me një tjetër.  A duhet që ai të presë për kalimin e periudhës (iddah) së gruas se ndarë ?

Përgjigje:

Është e ndaluar për atë që e ka ndarë gruan e tij të katërt të martohet me një tjetër derisa periutha e gruas së ndarë të dalë prej kohës së saj (iddah).

Komisioni i Përhershëm për Fetva.
Udhëheqës: Shejh 'Abdul' Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz; (rahimehUllah)
Zëvendës Kryetari: Shejkh 'Abdur-Rezak Afify; (rahimehUllah)
Anëtar: Shejh Abdullah Ibn Ghudejan (rahimehUllah)
Anëtar: Shejh Abdullah Ibn Qu'ood (rahimehUllah)

Fetaua el-Lexhneh ed-Daa.imeh lil-Buhooth el-'Ilmijeh uel-Iftaa., - Vëll 18, fq 11, Pyetja nr 1 , nga Fetaua Nr.4525

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja ( Ebu Jusuf)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.