Sunday, April 8, 2012

Edukimi i Fëmijës në të ushqyer


Edukimi i Fëmijës në të ushqyer

Në hadithin e Umer ibn Abi Salamah (radiAllahu anhu)  ku thotë :
‘’ Unë isha një djalë i ri në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut, (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ) the dora ime (kurë po u ushqeja ) po merrte ushqin gjithandej (në çdo vend ) në pjatë.Kështu që i Dërguari i Allahut,(sal-lAllahu alejhi ue selem)  më tha mua,’’O djalosh i ri ! thuaj Bismilah, dhe ushqehu me dorën e djathtë,dhe ushqehu me atë çfarë është pranë teje’’. Dhe që atëherë jam ushqyer gjithmonë siç më mësoj Ai.

Trs:Buhari  (5376 ) , Muslim (2022) dhe Ahmedi ne el-Musnad (26/252 ,nr.16332)
Shkëputur nga libri me titull :
Mbrojtja e të Drejtave të Grave Besimtare. fq 37

Shkruar nga :Um Salamah as-Salafija, duke përfshirë këtu edhe, prezantimin nga: Imam Abu 'Abdur-Rahmaan Muqbil ibn Haadee Al-Waadi'ee . RahmetUllahi alejhi

HTTP//:www.tarbiyyahbookstore.com
EMAIL: info@tarbiyyahbookstore.com

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.