Saturday, April 7, 2012


Muezini i Urryer

Është transmetuar se njëherë erdhi një njeri tek Abdullah ibn Umeri - Radija-Allahu anhu - dhe i tha:

Të dua për hir të All-llahut.

Ibn Umeri iu përgjigj:

Dëshmo pra që unë të urrej ty për hir të All-llahut!

Njeriu pyeti: "Pse?"

Ai u përgjigj: 
"Sepse ti e thërret ezanin tënd (thirrjen për namaz), dhe ti merr / zgjatë shumë kohë për ta thënë / thirrur atë!"

Et-Taberani, El-Mu'xham El-Kabir, nr 13059; Shejh El-Albani në Es-Sahîhah 1:104.
Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.