Saturday, June 30, 2012

Dy rekat sunnet të sabahut a mjaftojnë edhe për tehijatul - mesxhidDy rekat sunnet të sabahut a mjaftojnë edhe për tehijatul - mesxhid

Pyetje. 
      A mjaftojnë dy rekat Sunnet të namazit të sabahut edhe për tehijatul - mesxhid?
Dhe a bën gjynah personi nëse i falë të dyja (dmth: veçmas, Sunnetin e sabahut dhe pastaj për Tehijatul – Mesxhid / Xhamisë)?

Përgjigje: 
       Dy rekatët Sunnet të sabahut, i mjaftojnë atij për vete dhe për tehijatul – mesxhid, kjo ështe më e mira dhe më e pëlqyeshmja.
Por nëse personi i falë të dyja (së pari tehijatul – mesxhid dhe pastaj synetin e sabahut), nuk ka asgjë të keqe me këtë.

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamedin,(sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni  i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Gudejan
Shejh: Abdullah ibn Ku’ud

Fetaua el-Lexhneh ed-Da'imeh lil-Buhuth el-'Ilmije uel-Ifta. - Vëllimi 7, Fq 244, Pyetja 3, Fetaua Nr.7845. 


Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 30, 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.