Wednesday, June 27, 2012

Si ta mbroni veten nga syfaqësija - Rijaja


Si ta mbroni veten nga syfaqësija - Rijaja

Shejh Zejd Ibn Muhammed Ibn Hadi el-Medkhali hafidhahUllah, është pyetur:


Si e distancon Besimtari veten e tij prej ekspozimit të veprave të tij? 

Dhe a e dëmton atë lavdërimi i njerëzve për shkak të adhurimit të tij?


Shejhu u përgjigj:

"Veprat gjykohen sipas qëllimeve"


Sa për personin që njerëzit e lavdërojnë atë për shkak të kryerjes së veprave të mira, dhe ai nuk i ka bërë këto vepra përveç se të kërkojë kënaqësinë e Allahut, atëherë aprovimi dhe lëvdata e njerëzve për të, është një dëshmi (pohim) për atë çfarë ai është, dhe se kjo nuk e dëmton atë.

Megjithatë, nëse ai vë re diçka në zemrën e tij, kur njerëzit e lavdërojnë dhe e përgëzojnë atë ose kur ai dëgjon se dikush e lavdëron atë, nëse ai vëren diçka si habi në zemrën e tij sikurse vetëkënaqësi ose syfaqësi, atëherë ai duhet t'i drejtohet Allahut Azze ue Xhel, dhe ai duhet të thotë duanë që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) që ka thënë:

O All-llah! Unë kërkoj strehim tek Ti nga të bërit shirk me vetëdije (dhe dituri) dhe të kërkoj Ty falje për atë që nuk e di.”(1)

Vërtetë, që me Vullnetin e Allahut, kjo do të largojë atë që është në zemrën e tij prej dobësisë apo syfaqësisë, me Fuqinë e All-llahut Azze ue Xhel.


(1):trs: Ahmedi 4/403 dhe te tjerë, Sahi el-Xhami 3/233 dhe Albani ne Sahih Et-Tergib ue Et-Terhib 1/19

Burimi: El-‘Ikd El-Munadil El-Xhedid (1/28)

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Janar, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.