Saturday, June 9, 2012

"Gjynahqarët e Ehlus-Sunetit janë Miqtë e Allahut ..."


"Gjynahqarët e Ehlus-Sunetit janë Miqtë e Allahut ..."

Imami i Ehlus-Suneh uel Xhemat, Ebu Abdilah Ahmed bin Hanbeli (rahimehUllah) V 241 AH , ka thënë:

قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة ، وقبور أهل البدع الزنادقة حفرة ، فساق أهل السنة أولياء الله ، وزهاد أهل البدعة أعداء الله

"Varrezat e gjynahqarëve më të mëdhenjë në rradhët e Ehlus-Sunetit janë kopësht,  ndërsa varrezat e pjestarëve të bidatit heretik janë gropë.

Pra gjynahqarët e Ehlus-Sunetit janë miqtë e Allahut ndërsa adhuruesit asketik të Ehlul Bid'ah janë armiq të Allahut.

Tabekat el-Hanaabilah (1/184), el-Menhexh el-Ahmed (1/296).
Shih; Lumm ed-Durr el-Menthur, fq. 167


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani -Arbrit Kraja-

Shkodër May/20/ 2012


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.