Tuesday, June 12, 2012

"Nderi i Muslimanit është i shenjtë, kështu që si mund të flasim kundër tij?"Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.


Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd


Si mund të jetë e lejuar të flasësh kundër njerëzve të bidatit, kur nderi i Muslimanit është i shenjtë?

Bidatçit gjithmonë vijnë me deklarata që përhapin dyshime në mesin e Muslimanëve, ku me të cilat ata përpiqen ti mbrojnë thirrësat e tyre të divejuar dhe të këqinjë.

Një prej këtyre deklarata të tyre është kjo në vijim:

"Nuk lejohet për të folur kundër njerëzve të bidatit, sepse ata janë Muslimanë."

"Si mund të jetë e lejuar të flasësh kundër njerëzve të bidatit, kur nderi i Muslimanit është i shenjtë"?

 Ata përdorin si argument hadithin e mëposhtëm të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

"Vërtetë që Gjaku juaj, Pasuria dhe Nderi është i shenjtë në mesin e Muslimanëve ..."

Dëgjoni se si Shejkh Ubejd el-Xhabiri [hafidhahUllah] e shkatërron këtë dyshim.

E sjellur për ju ekskluzivisht nga: http://www.bakkah.net 

http://www.bakkah.net/interactive/q&a/aauj001.htm 
Si mund të jetë e lejuar të flasësh kundër njerëzve të bidatit, kur nderi i Muslimanit është i shenjtë?

Shejkh Ubejd el-Xhabiri hafidhehUllah.

Pyetje:
Allahu të shpërbleftë,  cili është qëndrimi yt në lidhje me ata që thonë se:

”Nuk është e lejuar të flasësh kundër njerëzve të bidatit përderisa ato janë Muslimanë”

Dhe si argument ata përdorin thënien e të Dërguarit të All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

"Vërtetë që Gjaku juaj, Pasuria dhe Nderi është i shenjtë në mesin e Muslimanëve ..."

Hirësija juaj të na këshillojë me udhëzime të dobishme,
Allahu të shpërbleftë me të mira.

Përgjigje: 
Dëgjoni se si Shejkh Ubejd el-Xhabiri [hafidhehUllah] e shkatërron këtë dyshim.


       "Unë së pari po filloj duke thënë se, Fikhu, apo të kuptuarit se si t'i përdorim argumentet, është:

 1-     Duke i mbledhur dhe sjellur të gjitha tekstet rreth kësaj temë së bashku në dorë;

2-      Pastaj të shohim se të cilat prej tyre janë Mutlak (gjithëpërfshirëse) dhe cilat janë Mukajed (të kufizuara për një gjykim të caktuar);

3-      Dhe pastaj cilat prej tyre janë Aam (të përgjithshme) dhe cilat janë Khaas (specifike);

4-     Dhe pastaj, cilat prej tyre janë Muxhmal (të mbetura për kuptimin bazë) dhe cilat janë Mufassir (të shpjeguara për të);

        Kjo është mënyra më shembullore / përkryer.

        Argumenti që ai përdorë nuk është i plotë, përveçse me anë të saj.

        Gjithashtu në të njëjtën mënyrë, është:

5-     Kërkimi se cilat prej tyre teksteve janë Ua'd (premtim për shpërblim) dhe cilat tekste janë Ua'id ( premtim për dënim);

        Kjo është ajo që mbi të cilën është dhe qëndron Ehlus-Sunneti.

        Sepse me të vërtetë, Ehlus-Sunneti ...

       Nuk i peshon deklaratat e njerëzve dhe veprat e tyre, përveçse me dy peshore;

      Nass (tekstet nga Kurani dhe Sunneti) dhe Ixhmaja (konsensusi i dijetarëve).

      Pra, kushdo që është në përputhje me tekstet dhe konsensusin e dijetarëve, atëherë ne e pranojmë prej tij.
      Dhe kushdo që e kundërshton një tekst apo një konsensus mes dijetarëve, atëherë ai është për t'u hedhur poshtë (refuzuar), pavarësisht (pa marrë parasysh) se kush është ai.

      Pra, kur kjo të jetë kuptuar, ne duhet ta vendosim këtë hadith së bashku me hadithet e tjera.

     Për shembull, shembulli i një hadithi që ne duhet ta vënë me këtë, në mënyrë që ne ti kuptojnë ato në përputhje, është thënia e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem):

"Do të shfaqen disa njerëz të cilët do tu rrëfejnë ju atë që kurrë se keni dëgjuar, as ju e as etërit tuaj. Kështu që bëni kujdes prej tyre."

     Hadithin e përmbledh Muslimi në hyrjen e Sahihut të tij, dhe në mënyrë të ngjashme El-Baghaui e transmeton atë në Sharhus-Sunneh.

Kështu që atëherë bëhet e qartë... kuptimi i Muslimanit (prej hadithit në pyetje) … se gjaku, pasuria dhe nderi i të cilëve (Muslimanë) është i shenjtë, a është ai Musliman i cili nuk i bën dëm ithtarëve të Islamit, edhe nëse ai është një bidatçi dhe e mban bidatin për vete, dhe ai që nuk thërret në të por qëndron i heshtur.

      Ky është rasti për bidatçin i cili e mban bidatin për vete, ku ai nuk e pohon atë, as nuk thërret me të.

    Së dyti, në qoftë se ne shikojmë tek Selefët e këtij Umeti, duke filluar prej shokëve të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Taabi'inët, dhe ata që vijnë pas tyre, ne do të gjejmë se librat e tyre janë plot me refuzime të njerëzve të dëshirave / epsheve, ku flasin keq për ta, dhe i urrejnë ata.

      Prej këtyre deklaratave, është dhe thënia e (Abdullah) Ibn Abas, radija_Allahu anhu:

"Pasha All-llahun, unë nuk mendoj se shkatërrimi i askujt nuk do të jetë më i dashur për Shejtanin."

I’ u tha: "Si është kjo?"

Ai u përgjigj:

"Një bidat është shpikur në Lindje apo në Perëndim, dhe një njeri e sjell atë tek unë (Ibn Abas). 
Kur ai (bidati) më arrin mua, unë e shkatërroj (ose e shtypi) atë me Sunet."

       Dhe El-Faruk (Umer ibn el-Khatab, radija_Allahu anhu) ka thënë:

"Bëni kujdes prej njerëzve që mbështeten në mendjet e tyre! Sepse me të vërtetë, ata janë njerëz që nuk mbështeten në transmetimet e të Dërguarit të All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, por ata flasin me mendjet e tyre, kështu që ata humbën veten dhe të tjerët (dmth: ato që i pasuan ata dhe idetë e tyre)."

      Dhe në mënyrë të ngjashme, paralajmërimet e lëshuara prej Selefëve dhe Imamëve të Fesë si dhe ato të cilët erdhën më pas (njerëzit e dijes / dijetarët) vazhduan të lëshonin / dhe vazhdojnë të lëshojnë paralajmërime dhe refuzime kundër bidateve dhe njerëzve të tyre.

      Pra, kur kjo të kuptohet qartë, atëherë ju e dini se personi që e bëri këtë deklaratë, ose është një injorant që nuk e njeh Dauetin (thirrjen) e Selefëve dhe se si Ehlus-Sunneti vepron me ata që e kundërshtojnë Sunnetin, ose është një person i dëshirave, i cili përpiqet dhe dëshiron që të krijojë një ambjent të lehtë për njerëzit e bidatit, që ata të pranohen në mesin e njerëzve.
Fund.

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera Albania. Qeshor,15,2012

Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.