Sunday, June 3, 2012

Mirësitë e të ulurit në tubimet e dijes


Mirësitë e të ulurit në tubimet e dijes

Me Emrin e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.

Bismil’lah El-Hamdulil’laah ue salatu ue selamu ala ResulUllah
Emma ba'd


Meqenëse shumë prej vëllezërve tanë janë këtu në (Salafi Publications) në Birmingham ne e përkujtojmë shpesh hadithin e mëposhtëm i cili përmend një nga frytet, shpërblimet dhe mirësinë e marrjes pjesë në mësimet dhe tubimet e kërkimit të dijes.
Nën autoritetin e Sehl Ibn Handhalah Radija_Allahu anhu, i cili përcjellë se "I Dërguari i Allahut - sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

"Një grup njerëzish nuk ulen së bashku, vetëm se duke përkujtuar Allahun dhe pastaj ngrihen nga vendi i tyre të ulur, përveçse u thuhet atyre" Çohuni ! Sepse vërtetë Allahu ua ka falur mëkatet tuaja dhe i ka kthyer veprat tuaja të këqija në ato të mira! "

 (I përmbledhur nga Et-Taberani dhe i shpallur "Sahih" nga Shejh Albani në "Sahihul Xhami" (5610)

Lusim Allahun që ti bekoj të gjithë të pranishmit me këtë Khair,
Ue sal-lAllahu Ala Nebijina MuhammedPërshtati: Ebu Jusuf el-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër June 3, 2012 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.