Saturday, June 9, 2012

’’Personi është në fenë e shokut të tij"


Nga Ebu Hurejra (radiAllahu anhu) përcillet  se i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), ka thënë:

’’Personi është në fenë e shokut të tij. Kështu që le të shikojë secili prej jush atë të cilin ai e mban si mik:”

Transmetojnë hadithin
Ahmedi (2/439)
Ebu Daudi (nr.4812)
Tirmidhiu (nr.2484)
Dhe është saktesuar nga shejh el-Albani RahmetUllahi Teala Alejhi (v.1420H), 
në es-Silsilah es-Saheha (nr. 927)

Përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër June 9, 2012 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.