Friday, July 20, 2012

A duhet të fali 20 apo 8 rekatë me imamin?


A duhet të fali 20 apo 8 rekatë me Imamin?

Pyetje:

Nëse unë falem në një Xhami dhe Imami falë njëzet rekatë, a duhet që edhe unë t'i plotësoj njëzet rekatë së bashku me të apo duhet të fali tetë rekatë bashkë me të dhe pastaj 
të largohem dhe ta fali vitrin vetëm?

Përgjigje:

Unë të këshilloj që ti të falësh tetë rekatë me Imamin dhe vitrin ta falësh vetëm. Sepse ndjekja e Sunnetit është më parësore. 
Vërtetë që i Dërguari i Allahut (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

 ‘‘Faluni siç më keni parë mua të falem’’.

Shejkh Mukbil bin Hadi rahimehUllah
'Fadaa'ih ue Nasaa'ih', El-Alameh Muhadith Mukbil ibn Hadi el-Waadi'ee, Daarul-Haramein, Kajro. Fq 86.


Përktheu nga Arabishtja vëlla: Ebu Khatixhah hafidhehullah, Birmingham Uk

Përshtati: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Gusht 2011.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.