Saturday, July 21, 2012

Pesë Kategoritë e njerëzve lidhur me Syfyrin dhe kohën e Sabahut


Pesë Kategoritë e njerëzve lidhur me Syfyrin dhe kohën e Sabahut.

El-Imam Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah ka thënë:

"Në këtë çështje ka pesë kategori":


 1-     Personi është i sigurt se Sabahu nuk është shfaqur. Si shembull: Shfaqja e Sabahut është në orën pesë dhe personi ha dhe pi në katër e tridhjetë. Agjërimi i tij është i saktë.

 2-     Personi është i sigurt se Sabahu është shfaqur. Si shembull: Personi hante në pesë e tridhjetë (edhe pse Sabahu u shfaq në pesë). Agjërimi i këtij personi është i pavlefshëm.

 3-     Personi ha, por ai nuk është i sigurt nëse Sabahu është shfaqur apo jo. Megjithatë në bindjen e tij ai beson se Sabahu nuk është shfaqur. Agjërimi i tij është i saktë.

 4-     Ai ha dhe pi dhe është i bindur në besimin e tij se Sabahut është shfaqur. Agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.
  
 5-     Ai ha dhe pi duke qenë i hezituar poshtë e lartë (në se Sabahu është shfaqur apo jo) dhe në vete ai nuk ka asgjë bindëse mbi këtë çështje. Agjërimi i tij është i saktë. "

Shejhu rahimehUllah vazhdon duke thënë:

"Edhe nëse atij i bëhet e qartë se Sabahu tashmë është shfaqur, agjërimi i tij është i saktë bazuar mbi (Parimin në Islam) duke u justifikuar për shkak të paditurisë mbi këtë situate (çeshtje)."

Marrë nga: "ed-Durur el-Menthur të Ahkam el-Iftaar ues- Suhur "  fq. 76 me shpjegimin e Imam Uthejminit të Zaad el-Musteknaa (6/408-409)

Përktheu në Anglisht nga Arabishtja vëlla; Ebu Jusuf Khalife (Abu Yusuf Khaleefah ) Masjid Nur Allaah
Natën e 2 të Ramazanit / 21 Korrik 2012

http://multiply.com/gi/31097:journal:132

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 21 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.