Monday, July 30, 2012

Çfarë të bëjmë nëse është Bajram në ditë Xhuma?


Çfarë të bëjmë nëse është Bajram në ditë Xhuma?

A bie obligueshmëria e Xhumasë dhe drekës për një person, qoftë ai edhe Imami që e falë namazin e Bajramit?.

Përgjigje:

Nëse Bajrami bie në ditë të Xhuma, atëherë (nuk është obligim) pjesmarrja në namazin e Xhumasë për këdo që ka marrë pjesë në namazin e Bajramit, përveç Imamit. Sigurisht që ai nuk lirohet prej obligimit përveç nëse njerëzit nuk mblidhen për namazin e Xhumasë.

(Shënim i përkthyesit Ebu Jusuf - Shejh Abdul-aziz Bin Baz rahimehUllah, në Mexhmu fataua vol 4, fq 504, fataua nr 556, thotë ; për atë që e ka falë namazin e Bajramit, atij i lejohet të mos e falë namazin e Xhumasë, por në vend të sajë të falë namazin e drekës)

Me Allahun qëndron i gjithë suksesi.
Salavatet dhe selamet qofshin për Profetin tonë Muhamed sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, për familjen e tij dhe gjithë shokët e tij!

Komisioni i Përhershëm për Fetaua:
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdur-Rezak Afifi
Shejh: Abdullah ibn Ku'ud
Rahime-humullah

Fetaua el-Lexhne ed-Da'imeh lil-Buhuth el-Ilmije uel-Iftaa, vëllimi 8,fq 179,
fetaua nr.2140

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 30 Korrik 2012Shejkh Salih Feuzan hafidhehUllah, ka thënë:

"Nëse namazi Bajramit bie në të njëjtën ditë me namazin e Xhumasë, kush e falë namazin e Bajramit nuk e ka obligim namazin e Xhumasë. Mirëpo namazi Xhumasë bëhet Sunet i rekomanduar për të. Përsa i përket asaj që ka të bëjë me Imamin e Xhamisë, ai është i obliguar që ti falë të dyja (namazet) si namazin e Bajramit ashtu dhe namazin e Xhumasë, sepse ai nuk mund ta lënë namazin e Xhumasë për shkak se ata që zgjedhin për ta falur namazin e Xhumasë, kanë nevojë për një imam. (Feuzan 2/257). "

Fetva të gjedhura prej Salih el-Feuzan. Liban:Er-Risaaleh. 1425/2004


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 7 Dhul Hixhe 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.