Sunday, July 15, 2012

Si duhet të sillet një Selefi me një të afërm kur ai është në bidat?


Si duhet të sillet një Selefi me një të afërm kur ai është në bidat?

Shejkh 
Ubejd Ibn Abdullah el-Xhabiri hafidhahUllaah

Pyetje:
Allahu të shpërbleftë me të mira. Vëllezërit gjithashtu pyesin, duke thënë; Nëse një Selefi ka lidhje të afërt me një person të Bidatit, sikurse vëllai apo kushëriri ose familjarë të tjerë ... etj, kështu që lind pyetja;
 "Si duhet të sillet një Selefi me të tillë njerëz, kurë ai të gjindet në këtë situatë"?

Përgjigje :
Padyshim që kjo është një gjë që ekziston. Dhe vërtetë që në shumë shtëpi ju do të gjeni që në to ka një Sunni – Selefi; burrë ose grua, dhe të tjerët janë të gjithë njerëz të bidatit. Ky person (Selefi) duhet të ketë një sjellje të mirë (sijaseh) (urtësi në mënyrën e të sjellurit me të tillë njerëz). Dhe ai duhet tu shfaqin ndjenjë dhe dashuri, dhe ti fitoj ato me xhentilesë (dashamirësi). 

Po. Dhe ai duhet tu sqarojë (tua bëj të qartë / qartësoj) të vërtetën atyre me  një sqarim të butë dhe të sjellshëm, me ndershmëri dhe dashuri të sinqertë.  Dhe ai nuk duhet të ngrihet (vërsulet) kundër tyre, ngritja (vërsulja) e luanit për to është Duaja; dhe as duhet tu'a manifestoj (tu'a shfaqë) atyre se ato janë të devijuar (të humbur) dhe se vetëm ai është në rrugë të drejtë dhe në të vertetën.

Përkundrazi, për të është që të ndjekë dhe të kapë mundësinë (rastin / shansin) e lidhjeve familjare (farefisnore); dhe të përfitojë prej kësaj lidhje të afërt, në mënyrë që ai tu'a bëjë të qartë atyre dhe në mënyrë të dukshme / qartësuar të vërtetën derisa Allahu Azze ue Xhel ti udhëzojë ata.

Dhe për të është që të ushtrojë durim dhe sakrificë. Ai nuk duhet të jetë i ngutshëm (i nxituar), për sa kohë që bidati është Mufasikah (në lidhje me gjërat e mosbindjes gjë që të cilat nuk e largojnë atë jashtë Islamit). Kështu që për të është që të ushtrojë durim dhe sakrificë, dhe të jetë serioz  dhe i përqëndrueshëm në të ushtruarit e vetes në këtë çeshtje. Dhe po ashtu, ai duhet tja besojnë (lë - dorëzojë) çeshtjen e tij Allahut me dua duke kërkuar kthimin e tyre në Sunnet. Po ...

Pyetësi ndërhyn : Allahu të bekoftë ty në dijen tënde. Ammin...

Shejkh Ubejd vazhdon:  Prej asaj që përvoja (eksperienca) juaj shfaq / tregon, padyshim që njerëzit do përfitojnë prej sjelljeve të urta dhe mençurisë dhe prej një (sijaseh) të mirë (urtësi në mënyrën e të sjellurit me të tillë njerëz), qofshin ata njerëz të thjeshtë apo dijetarë (Ulema). Sa për mohuesin këmbëngulës apo kokëfortë, atëeherë ai duhet trajtuar sipas aftësisë dhe fuqisë. Po...


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër, Korrik 15, 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.