Saturday, July 28, 2012

Sa i rëndësishëm është fillimi agjërimit tonë së bashku?


Sa i rëndësishëm është fillimi agjërimit tonë së bashku?

Shejh, Dr Salih el-Feuzan hafidhahUllah, ka shkruajtur:

… Unifikimi në radhët e Muslimanëve nuk bëhet duke filluar agjërimin tonë së bashku. Përkundrazi, unifikimi i Muslimanëve bëhet me korrigjimin (pastrim dhe edukim) e Akides.
Sepse ajo çfarë i ka ndarë (dhe i mban të ndarë) Muslimanët është (Kjo) ndryshimi (dhe dallimi) i tyre dhe dalja (largimi) prej Akides së saktë, e cila bazohet në Kur'an dhe Sunnet dhe në përputhje me interpretimin e paraardhësve të devotshëm (1) të këtij Ummeti, në shkëmbim të ndjekjes të parëve të tyre verbërisht në udhëzim të gabuar.

Secili ka një Akide dhe një Fe të veten. Kjo është ajo që i ka përçarë  njerëzit dhe këtë Ummet.

Prandaj, nëse ju doni për ti bashkuar Muslimanët, (Obligim) është ta korrigjoni me (pastrim dhe edukim) Akiden e tyre në përputhje me Kur'anin dhe Sunnetin. Sa për mos (pastrimin dhe edukimin) e Akides, atëherë është e pamundur që mes tyre të ketë ndonjë unifikim. Unifikimi i vetëm është me Kur'anin dhe Sunetin, jo sipas tekave / epsheve, opinioneve / mendjeve, sekteve dhe Feve (2).

Ky Ummet nuk bashkohet me asgjë tjetër, përveç me atë që u bashkuan ata që ishin para tyre.

Imam Malik [v. 179 Hixhri] rahimehUllah, ka thënë:
"Nuk do të përmirësohet fundi i këtij Ummeti ndryshe, përveç me atë që është përmirësuar fillimi i tij ".
Kur Akidja e Muslimanëve ishte një, ata ishin një trup i vetëm dhe të bashkuar. Dhe kur Akidja e tyre ndryshon, ata ndahen dhe luftojn ... (3)
-----------------------------------------------
 (1) si - Selef us-Salih
(2) [Përkthyesi]: Dijetarët e Sunetit kanë thënë (parafrazuar): Disa pika të Vllazërimit Mysliman (el-Ikhuanul-Muslimun) që janë: Mungesa në fokusimin e mësimdhënies Akide dhe (Teuhid), mungesa për qortimin ndaj Shirkut dhe bidatit, bashkim i pakufizuar (dallim), dhe mungesa e zbatimit të devotshmërisë Islame dhe të Uela - uel-Bera.

Themeluesi i tyre ka thënë: "Ne do ta falim njëri-tjetrin në të cilën ne ndryshojmë, dhe do të bashkohemi në atë që pajtohemi për të." Ky parim u hodh poshtë (u kundërshtua / refuzua) në mënyrë të pakufizuar prej Dijetarëve të Ehlus Sunnetit.

- Referimet janë menjëherë në dispozicion.

(3) Shejh Salih el-Feuzan HafidhahUllah, Në Shpjegimin e Akhsar el-Muk’htasiraat, vol.2 / fq. 62.

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 28 Korrik 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.