Sunday, January 13, 2013

A është e lejushme për Muslimanin që ta ngushëllojë një mosbesimtar


Pyetje: 
     A është e lejushme për Muslimanin që ta ngushëllojë një mosbesimtar, kur atij ti vdesë babai apo nëna e tij, kur ka frikë që nëse nuk shkon te ta, do ta dëmtojë ose kjo do të jetë shkak i largimit të tyre nga Islami?

Përgjigje:
     Kur nijeti i tij me ngushëllim është që t’ua dëshirojë Islamin, kjo është e lejueshme dhe kjo është nga qëllimet e sheriatit. Po ashtu, kjo vlen kur kjo zbraps dëmin e tyre ndaj tij apo ndaj Muslimanëve. Sepse interesi i përgjithshëm Islamik është më parësor sesa dëmi i pjesshëm.

Komisioni Përshershëm i Fetvave (9/132)

Shejkh
Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Abdu-Rrezak Afifi
Abdullah bin Gudejan
Abdullah bin Ku’ud
Rahimehumullah

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 1 Rebbi’ 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.