Saturday, January 12, 2013

A lejohet shitja e unazave prej floriri ...


A lejohet shitja e unazave prej floriri për burrat e në veçanti për jomuslimanët?

Përgjigje

Jo nuk lejohet sepse i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

’’Kur All-llahu e bën të ndaluar (haram) ndonjë gjë, Ai, po ashtu, e ndalon edhe vlerën e saj.’’

Shejkh Muham-med Ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah,

Mexhmu fataua ue Resail, vëll,28 – pyetja nr 47, fq 76.

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 30 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.