Friday, January 4, 2013

Përdorja e shprehjes “Alejhis-Selam” dhe “Kerram Allahu Uexh-hahu” për Ali ibn Ebi Talib


Përdorja e shprehjes “Alejhis-Selam” dhe “Kerram All-llahu Uexh-hahu” për Ali ibn Ebi Talib Radija_Allahu anhu.
Shejkh ‘Abdul‘Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baaz –All-llahu e mëshiroftë-
(Fetaua Islamijeh, Darussalem, vëll 1, fq.114-115)

Imam AbdulAziz Bin Baz rahimehUllah, është pyetur për gjykimin e thënies “alejhis-selam” kur përmendim Sahabiun ‘Ali ibn Ebi Talib All-llahu qoftë i kënaqur me të, dhe Shejkhu është përgjigjur:

Nuk është e përshtatshme ta dallosh Aliun me këtë thënie. Më saktë, ajo çfarë është ligjëruar, është që të thuhet për të dhe Sahabët e tjerë: Radija_Allahu ‘anhu (Allahu qoftë i kënaqur me të), 
Radija_Allahu ‘anhum (All-llahu qoftë i kënaqur më ta)
ose: RahimehUllah (All-llahu e mëshiroftë). 
Kjo ngaqë nuk ka argument me e dallu atë me këtë (thënie). Po ashtu është edhe shprehja që përdoret nga disa: Kerram-Allahu Uexh-hahu (Allahu ia begatoftë fytyrën), nuk ka argument për përdorimin e saj, as nuk ka asnjë arsye ta dallosh atë më këtë. Është më mirë ta trajtosh atë njësoj si të tjerët nga Khalifët e Drejtë-Udhëzuar (Khulafa Er-Rrashidijn) dhe të mos zbatojmë asnjë fjalë për të që nuk zbatohen për të tjerët, kur nuk ka argument që e mbështet këtë.

Përktheu nga anglishja: Emin Shkodrani (Ebu Abdullah Duraj)
Kanada, Montreal, 22 Sefer 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.