Tuesday, January 29, 2013

Gruas që i është dhënë divorci a ka të drejtë të komunikjë me burrin


Nëse burri i ka dhënë gruas talakun (divorcin) a ka të drejtë gruaja të flasë edhe komunikojë me burrin  e saj ndërkohë që është në periudhën e idetit (pritjes)?

Përgjigje:


Thotë shejkh Muham-med ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah: 

“E divorcuara rexh’ijeh (me të drejtë këthimi nga burri i saj gjatë kohës së pritjes) duhet që të qëndrojë në shtëpinë e burrit të saj derisa ti përfundojë koha e pritjes. Në këtë situatë gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e burrit të saj, i lejohet asaj që ti zbulohet atij, të stoliset, të zbukurohet, të parfumoset, lejohet që ajo ti flasë burrit dhe ansjelltas, të ulet me të dhe të bëjë çdo gjë përveç të kënaqurit me marrëdhënie intime, apo kontaktit direkt”

Marrë nga libri Fetawa Islamijeh 3/310

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 16 Rebbi'1 1434.

BaarakAllahu Feek.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.