Sunday, January 27, 2013

Adhurimi All-llahut me Dashuri Shpresë dhe Frikë


Adhurimi All-llahut me Dashuri Shpresë dhe Frikë
Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah:

 Pyetësi thotë:
"Ata që thonë: "Ne e adhurojnë All-llahun vetëm me dashuri për të dhe nuk i frikësohemi Ndëshkimit të Tij dhe nuk e dëshirojmë shpërblimin e Tij: "Kush janë këta dhe ç’gjykim ka kjo thënje të tyre?"

Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan hafidhehUllah:

"Kjo është një thënje Sufijeh, dhe është gabim, Allahu na ruajtë, kjo është në kundërshtim me metodologjinë e gjithë Profetëve alejhimus salatu ue selam.

Allahu subhaneu ue te'ala thotë në Kur'anin famëlartë:

"Ata vërtet që ishin që nxitonin të bënin punë të mira dhe gjithnjë na luteshin Neve me shpresë dhe frikë dhe gjithnjë nënshtroheshin ndaj Nesh". Surja El-Enbija, Ajeti 90.

"Ata të cilëve u thërrasin [si Isai - biri i Merjemes, Uzeiri ose ndonjë melek e tjer] vetë duan (për veten e tyre) mënyre e rrugë për të drejtë hyrje e afrimi tek Zoti i tyre (Allahu), secili prej tyre do të deshte të jetë më i afërti dhe ata [Isai, Uzeiri, melekët e tjer] vetë shpresojnë për Mëshirën e Tij dhe kanë frikë Ndëshkimin e Tij.Vërtetë që Ndëshkimi i Zotit tënd është për t’u pasur frikë ! " Surja El-Isra Ajeti 57

Prandaj kush e adhuron All-llahun Aze ue xhel:

Vetëm me frikë ai është Khaarixhi (Khawarixh)

Vetëm me shpresë është Murxhi'ah

Dhe vetem me dashuri është Sufi.

Dhe (në fund) 
Kushdo që e adhuron All-llahun subhanehu ue te'ala, me Dashuri, Shpresë dhe Frikë, atëherë ai është Besimtar me Teuhid. "


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 16 Rebb’i 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.