Friday, January 25, 2013

A më lejohet të martoj gruan e pestë nëse e katërta është e sëmurë mentalisht


A më lejohet të martoj gruan e pestë nëse e katërta është e sëmurë mentalisht

Pyetje:

Nëse një burrë është i martuar me katër gra dhe njëra prej tyre është me sëmundje mendore, a i lejohet atij që të martohet me një grua tjetër, ndërkohë që gruaja e sëmurë është gjallë, apo ajo është e ndaluar për të, sepse ajo është gruaja e pestë?

Përgjigje:

Nuk lejohet për të martuar më shumë se katër gra, edhe nëse njëra prej tyre vuan nga sëmundje mendore apo diçka tjetër, ose edhe nëse të gjitha ato janë të sëmura, për sa kohë që ai ka katër gra. Kjo sipas argumenteve të përgjithshme dhe ndalimit për të martuar më shumë se katër gra.

Komisioni i Përhershëm për Fetva.

Fatawa Islamijeh Darus-salem Vol: 5 nr.358


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 13 Rebb’i 1 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.