Thursday, January 10, 2013

Çfarë është Siraat ul Mustekim | Shejkh Abdur Rahman ibn Nasr es-Sadi


                                   Pyetje dhe Përgjigje me 
El’Allameh esh-Shejkh Abdur Rahman ibn Nasr es-Sadi rahimehUllah.

Pyetja 21: Çfarë është Siraat ul Mustekim (Rruga eDrejtë) dhe karakteristikat e saj?

Përgjigje:

Siraat ul Mustekim është dituria e dobishme dhe veprat e drejta. Dituria e dobishme është ajo dije, me të cilën erdhi i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, prej Kur'anit, Sunnetit dhe veprave të drejta. Për të kërkuar afrimin tek All-llahu Aze ue Xhel me besim të saktë, me kryerjen e veprave të obliguara (në adhurim) dhe shmangien e veprave të ndaluara. 

Në thelb nënkupton t’i zbatosh të drejtat e All-llahut dhe të drejtat e robit të Tij. Kjo nuk mund të permbushet vetem se me Iklaas (sinqeritet të plotë) në All-llahun dhe me Mataaba'ah (pasimin e Sunnetit të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). 

Feja, në tërësi është përqëndruar rreth këtyre dy parimeve dhe kushdo që është neglizhent në sinqeritet (Iklaas) do të bie në Shirk dhe kushdo që është neglizhent ndaj pasimit të Sunnetit do të bjerë në Bid'ah.

All-llahu i Lartësuar thotë në Kur’anin Famëlartë:

’’…kështu pra, kushdo që shpreson për Takim me Zotin e Tij, le të punojë mirësi e drejtësi dhe të mos i bashkojë askënd për shok në adhurim Zotit të tij.’’ (El-Kehf, 110)

Burimi: Marrë nga libri :Pyetje dhe Përgjigje .Lidhur me të mësuarit e parimeve themelore të besimit dhe qartësimin (sqarimin) e pengesave të cilat pengojnë besimin.Me komentimin e Shejkhut fisnik El’Allameh esh-Shejkh Abdur Rahman ibn Nasr es-Sade (rahmetUllahi alejhi). Fq,45.

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër 28 Sefer 1434.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.