Friday, January 4, 2013

Kur bojkotohet Bidatçiu dhe ndjekësit e tij fanatikë


Kur bojkotohet Bidatçiu dhe ndjekësit e tij fanatikë
Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan –All-llahu e ruajtë-


Pyetje: 
      A lejohet dhënia e selamit ndjekësve fanatikë të një bidatçiu dhe a lejohet bojkotimi i tyre?

Përgjigje: 

       “Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të përcaktojmë se çfarë është el-bid’ah (shpikje ne Fe), sepse njerëzit, shumë nga ata sot që i abtibuohen kërkimit të dijes , kurdo që dikush nuk pajtohet me to në diçka, ai thotë “ti je bidatçi”, ngaqë ata nuk e dijnë se çfarë është bidati. Ne duhet të përcaktojmë se çfarë është bidati (së pari). Kjo sepse, shumë nga ato që ia atribuojnë vetvehtes si nxënës dije i klasifikojnë gjërat si bidate dhe në fakt nuk janë bidate, për këtë arsye çdoherë kur dikush i kundërshton ata, ai thotë “ti je bidatçi”, dhe kjo nuk është e saktë e nuk lejohet.

Bidat është të shpikësh diçka në Fe që nuk është prej saj, të shpikësh diçka ne Fe që nuk është prej saj. Siç ka thënë (Profeti) sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: 


“Kushdo që shpik në çështjen tonë (d.m.th Fenë tonë) diçka që nuk është prej saj, do t’i refuzohet.”

(dhe në një transmetim tjetër thuhet) 


“Kushdo që punon një vepër që nuk përputhet me çështjen tonë (Islamin), do t’i refuzohet.”

Pra, el-bid’ah është shpikja e një vepre adhurimi ne Fe që nuk mbështetet nga asnjë argument prej Ku’ranit dhe Sunnetit të Resulit sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem. Ky është bidati. Kështu që kushdo që është në këtë mënyrë, atëherë ai konsiderohet bidatçi.

Dhe bidatçiu është obligim të këshillohet, obligim të këshillohet, ta thirrësh për tek All-llahu, ta bësh të ketë frikë All-llahun, dhe nëse ai ka gabuar ose ka ndonjë paqartësi, atëherë i sqarohet e vërteta, nëse disa çështje nuk janë të qarta për të, atëherë i sqarohet e vërteta dhe i ngriten atij argumentet. Pas gjithë kësaj, nëse ai insiston (në rrugët e tija), atëherë ai bëhet bidatçi, bojkotuarit e tij bëhet detyrë, po ashtu refuzimi i tij dhe të qëndruarit larg tij. Dhe kushdo që pajtohet me bidatin e tij dhe e ndjek atë dhe nuk e pranon këshillën ose nuk i largohet atij (vazhdon ta ndjeki atë pasi që t’i sqarohet atij ajo që ai është në të), atëherë edhe ky bojkotohet sikurse ai. 
Sepse, cilido që pajtohet me bidatçiun dhe kënaqet me bidatin e tij, atëherë bëhet bidatçi sikurse ai dhe bojtokohet gjithashtu siç bojkotohet bidatçiu. Po.”


Përktheu: Emin shkodrani (Ebu Abdullah Duraj)
Kanada, Montreal, 22 Sefer 1434

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.