Sunday, February 5, 2012

Imam Al-Albani për sekrecionet e gruas


Imam Al-Albani rahimehUllaah, flet për sekrecionet e gruas


Pyet:

Disa gra kanë sekrecione vaginale, këto sekrecione vaginale të një gruaje a e anulojnë abdesin e saj apo jo? dhe a duhet që ajo të marrin gusul?

Përgjigje:
Ekziston një konsensus se sekrecionet vaginale nuk e imponojnë gusulin dhe mendimi më i fortë është se ata nuk e kërkojnë abdesin.Nuk ka asnjë evidencë në Ku'ran dhe Sunnet se sekrecionet vaginale e prishin abdesin.Nëse ajo është në një gjendje të pastër dhe ka sekrecione vaginale, ajo e fale namazin. Dhe megjithëse ajo mund të ketë sekrecione vaginale gjatë namazit, ajo e vazhdon namazin saj edhe në qoftë se ajo i ndjen ato.

Nga Immam Muham-med Nasir-ud-Din el-Albani rahimehUllaah
Silsilat-ul-Huda ue-Nur / kaseta nr: 240Përktheu :Ebu Jusuf el-Albani (Arbrit Kraja)
A'Shkodera,  Rebbi'1 1433

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.