Sunday, February 12, 2012

Dy kërcënime serioze për atë që kundërshton Sunetin


Dy kërcënime serioze për atë që kundërshton Sunetin

Allahu i Lartë Madhëruar,thotë:
"Dhe le të kenë mendjen ata të cilët nuk pajtohen me urdhrin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Sunetin e tij, me rrugën e tij, zbatimin ne jete te Urdhrave te Allahut, te Islamit, me fjalën e këshillat e tij), qe te mos bjere mbi ta ndonjë Fitne (mosbesim, sprove, vështirësi, ose fatkeqësi, termet, vrasje, nënshtrim nga tirane e tjer), ose t’ju jepet një ndëshkim i dhimbshëm".
(Sure En-Nur: 63)

Shejkh: Muhamed Ibn Se'id Raslan (Allahu e ruajt) komentoi këtë ajet duke thënë:

"Ky është një kërcënim i rëndë për atë që kundërshton urdhrin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) me njërën prej dy çështjeve:

1. Kjo fitne do të bie në zemrën e tij, dhe si rezultat i saj, ai devijon nga e vërteta dhe nuk beson pasi kishte Iman. Zemra e tij do të bëhet e prishur me devijimin e udhëzimit të gabuar, kështu për këtë arsye nuk udhëzohet në të vërtetën pas kësaj. Kjo është sepse ai kundërshtoi urdhrin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllau alejhi ue sel-lem). Ky dënim është më i rëndë se ai pas tij.

2. Dënimi i dhimbshëm, nëse ndodhe në jetën e kësaj bote duke u vrarë, me sëmundje, ose shkatërrim, që është për mosbesimtarët që kundërshtojnë urdhrin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Dënimi i dytë do të ndodhë në Ahiret. Nuk do të ketë shpëtim për atë që qëllimisht kundërshton urdhrin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nga të dy dënimet: një dënim që është në zemër dhe një dënim që prek trupin fizik ose pasurinë. Kjo do të ndodhë ose me anë të vdekjes, ose me shkatërrim, ose me humbjen e plotë të pasurisë dhe të jetës. Ky është një kërcënim i rëndë për atë që kundërshton urdhrin e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). "

Burimi: Es-Suneh uel Bejan Makanatiha fq. 7-8 Nga Shejkh Muhammed Ibn Se'id Raslan (Allahu e ruajt)

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Shkurt 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.