Sunday, February 5, 2012

Thënie të Arta nga Al-lame Muhammed Aman el-Xhami


Dy transmetime të bukura nga :
Shejkh Felaah Ismail dhe Shejkh Abdullah El-Buhari
Allahu i ruajtë, të dyShejkh Felaah Ismail (Allahu e ruajtë) thotë se Shejhu (mësuesi) i tij, Shejh Muhammed Aman el-Xhami (rahimehUllah) ka thënë:

"Ai i cili nuk është në gjendje të ushtrojë (1) durim në rrugën (2) e dijes nuk do të jetë në gjendje të ushtrojë durim në adhurim dhe ai që nuk është në gjendje të ushtrojë durim në adhurim nuk do të jetë në gjendje të ushtrojë durim në rrugën e thirrjes tek Allahu "[3].Shejkh Abdullah el-Buhari (Allahu e ruajt) ka thënë se Shejkhu i tyre El-Alame Muhammed Aman el-Xhami ( rahimehUllah) ka thënë:.

'' Korrigjimi është shumë më i vështirë sesa miratimi''
[4]


Shënime:
1 përdorë
2 kërkimin

[3] Burimi: Shpjegimi i Usul Sitta ngaShejh Felaah Ismail në Salafipublications 2004.
[4] Sharh Umdatul Ahkaam: mesimi: 23:www.elbukhari.net


http://salaficentre.com/2012/01/two-bea ... -bukhaari/

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Shkurt 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.