Friday, February 24, 2012

Këndvështrimi i Sahabëve për nikabin e gruas Muslimane


Këndvështrimi i Sahabëve për Nikabin e gruas Muslimane


Pyetje nr 6:
[Vazhdimi i një diskutimi në lidhje me gruan që mbulon fytyrën e saj ]

Shejkh: El-Albani rahimehUllaah, përgjigjet:

"Ibn Abbasi dhe Ibn Umer, nga më kryesorët e Sahabëve radija_Allahu anhum, e shpjeguan ajetin:

"... Përveç vetëm asaj që është dukshme " [1]

Që janë fytyra dhe të dy duart. Dhe ata (të cilët pretendojnë se një femër duhet ta mbulojnë fytyrës së saj) nuk kanë gjetur as edhe një transmetim të vetëm autentik (të saktë) prej Sahabëve me anë të cilës ata mund ta mbështesin opinionin (mendimin) e tyre se është Uaaxhib (obligim) që gruaja të mbulojë fytyrën e saj ". [2]


[1] "Thuaju edhe besimtareve të ulin shikimin e tyre (nga të veshtruarit e gjërave të ndaluara), dhe ti mbrojnë vendet e turpit (nga shikimi ,veprimet e paligjshme e imorale ne marredhenie me to) si dhe të mos i nxjerrin hapur zbukurimet e tyre përveç asaj që eshtë e dukshme ... "  {Sure un-Nur, 24:31}

[2] Sa për një shpjegim më të detajuar rreth kësaj çështje, referojuni librit të Shejkhut me titull : "Xhilbabi i gruas Muslimane siç është në Ku'ran dhe Sunnet."

Burimi: silsilat ul-huda ue nur - vargu udhëzimi dhe drita kaseta nr. 135

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.