Sunday, February 12, 2012

Fjala [bindëse] e Shejh Abbadit për Adnan Ar’urin


Pyetësi: Ka disa rregulla, o shejh, që mund t’i kemi të paqarta, prandaj duam t’ia paraqesim ato eminencës suaj, në mënyrë që të na jepni komente për to dhe të na tregoni nëse ato pajtohen me bazat e fuqishme dhe rregullat e paluhatshme që gjenden te Ehlus Sunneh. Rregulla të tilla janë për shembull: “Përmirësojmë dhe nuk kritikojmë (nuk bëjmë xherh)”; dhe rregulli tjetër: “Nëse gjykon gjykohesh, e nëse thërret (bën da’ueh) shpërblehesh”.

Shejh Abbadi: Kush është autori i këtyre rregullave që i përmende ose për të cilat aludon?

Pyetësi: O shejh! Autori i tyre quhet Adnan Ar’ur.

Shejh Abbadi: Këshilla ime për ju është që ju të mos merreni me fjalët ose me rregullat e tij dhe të mos ia vini veshin gjërave që ai i ka, ngase ai bën përzierje. Unë kam parë edhe më parë disa nga fjalët e tij dhe kam vërejtur se ai ka thënë fjalë që nuk janë në rregull dhe nuk duhet të thuhen. Prandaj, duhet të shmangen fjalët e tij, të mos angazhohen njerëzit me të dhe të mos i kushtojnë rëndësi. Njeriu duhet të angazhohet me fjalët e dijetarëve të mëdhenj, të cilët... siç janë kasetat e Shejh Ibën Bazit, Shejh Uthejminit, kasetat e Shejh Feuzanit, kasetat e Shejh AbdulAziz Al Shejhut dhe të dijetarëve të tjerë të besueshëm.
E sa i përket vëllait Adnan Ar’ur, unë kam parë disa nga fjalët e tij dhe kam vërejtur se ai bën përzierje dhe nuk është në rregull të merren fjalët e tij në konsideratë dhe të angazhohen njerëzit me fjalët e tij.
Ky është mendimi im me fjalë të shkurta, pa pasur nevojë t’i përmendni rregullat e tij ose diçka tjetër prej tij.

Pyetësi: O shejh! Këshilla e fundit: A merret pjesë në mësimet e tij?

Shejh Abbadi: Pasha All-llahun, nuk duhet të marrë pjesë dikush në mësimet e tij, përderisa ai është kështu. Përderisa kjo është gjendja e tij, nuk është në rregull të merret pjesë në mësimet e tij.

Pyetësi: Mirë. All-llahu jua shpërbleftë me të mira!

Shejh Abbadi: HajjakumUll-llah!

Pyetësi: Esselamu alejkum!
Përktheu: Xhemal N. Jakupi
17 Rabi’ul Evvel 1433h

_________________
Ibën Kajjimil Xheuzije, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë:
"Shejhul Islamin e duam shumë, por të vërtetën e duam edhe më shumë."

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.