Sunday, February 5, 2012

Puthja e KuranitPuthja e Kuranit

Pyetje:
Ne shohim shumë njerëz, pasi që ato bëhen gati për ta lexuar Kuranin, ata e puthin atë dhe e fshijnë atë në sytë e tyre dhe në fytyra; kjo praktikë a ka ndonjë bazë në Sheriat?

Përgjigje:
Ne për këtë nuk dimë asnjë argument ,dhe se për këtë nuk ka asnjë bazë në Sheriatin e pastër.

Komisioni i Përhershëm për Hulumtime dhe vendimeve Fetare
Fetva Islamijeh, volumi.7, faqe.35, Darussalem

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.