Thursday, February 16, 2012

A është e lejuar që të falim namazin e sabahut pas lindjes së diellit ?Shejh Alameh Ahmed En Nexhmi RahimehUllah:
Eshte pyetur :

Pyetësi:
'' A është e lejuar që të falim namazin e sabahut pas lindjes së diellit dhe nëse është e ndaluar, cilat janë rreziqet e saj (ndëshkimet) në Ditën e Gjykimit''

Shejh Ahmed en Nexhmi - RahimehUllah:

"Kjo pyetje me ka habitur mua ...

"A është e lejuar që të falim namazin e sabahut pas lindjes së diellit ...namazin e sabahut pas lindjes së diellit!?"

Subhan 'Allah '!!

Kush e thotë këtë?

Kushdo që e lë namazin e sabahut derisa dielli është ngritur qëllimisht, atëherë ai ka dalë prej Islamit bazuar në mendimin e atyre që e shohin lënjen e nje namazi të vetem prej namazit te detyrueshem (farzit) si mosbesim ".
Po.

Përshtati dhe përktheu : Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)

Shkodër Janar 2012


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.