Tuesday, February 7, 2012

A është Ebu Is'hak el-Huvejni pasardhës i El-Albanit ?


A është Ebu Is'hak el-Huvejni pasardhës i El-Albanit ?

Esh-Shejkh El-Immam Muham-med Nasir-ud-Din el-Albani rahimehUllah


Pyetje: 
A është e vërtetë se ju keni pasur një dialog me Ebu Is'hak el-Huvejni në të cilën ju i keni thënë atij se ai është pasardhësi juaj?

Immam el-Albani rahimehUllah: Jo, unë nuk ja kam thënë këtë atij.

Pyetsi:  
Xhezak Allahu khajr  Shejkh


Përshati dhe përktheu : Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër / Albania 2011


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.