Tuesday, February 21, 2012

Shaykh Muhammed al-Madkhalee requesting Shaykh al-Fawzaan to clarify a m...
Shaykh al-Fawzan:
Pointing towards: Muhammad… shaykh muhammed.
Shaykh Muhammed ibn Hadee al-Madkhalee:
Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu.

hayyakAllah noble Shaykh Saalih. And may you be reward for us. And we thank our Islamic university that has been granted succsess and its chancellor. And the deanship of graduate studies, for these kinds of beneficial meetings.
So may they be rewarded and have their reward doubled.
Noble shaykh with regard to that what has preceded a little while ago.
And that is the speech about beginning with inviting people to the tawheed and the sunnah.
And that it  “chases” people away.

There is a question that they pose at us, the teachers. And this is very good and blessed occasion. We would like your children to listen to your directions with regard to another point. That has spread and is mentioned. And it has been answered but at this blessed congregation, mentioning it is good. And that is that the da’wah of shaykh Muhammad ibn Abdul-Wahaab,rahmetullahi teala alejhi, come to make takfir upon the Muslims and the societies. So we would like you to explain this statement that is being attributed to this da’wah. By which Allah has brought great benefit. And may Allah reward you with good.

Shaykh al-Fawzan:
May Allah bless you.
I have pointed this out. I have pointed this out briefly.
Those that say about the shaykh that he brought a new way.

I said:
I challenge you that you show us what this new methodology is. By which the shaykh left the way of the people of knowledge and the salaf as-saalih. Show us this. As for (all the things) that is being said about the shaykh, this is not strange.
Those (accusations) were made against the prophets. They were described as being crazy. And being magicians and that they were liars. They were described with many (false) attributes.
The imams were described with some of these (accusations). And from them is shaykh Muhammad ibn Abdul-Wahaab.
And this is not strange and does not hurt the shaykh. Rather he will be raised by Allah because of it.
Allah will rise him because of it. And the one who says that he makes takfir upon the Muslims. And that he did ‘this or that’…etc. we say these are the books of the shaykh they are present. His books are available and all praise is due to Allah.
Bring us evidence from his books that he makes takfir upon the Muslims. He only makes takfir of those that Allah and His Messenger declared as being kufaar.
And which the Muslims are in agreement of their being kufaar. As for him being independent in a matter and that he  makes takfir because of it. Without being preceded by the people of knowledge. And without a proof in neither the book of Allah nor the sunnah of his Messenger. Then this is a false accusation. It will not be looked back upon it. Nor it will get any attention.
Bring us from the speech of the shaykh that which confirms that what you say. And these are his books which are with us now.
And you should not listen to the things that are being said about a person from the scholals. Without returning back to his speech and his writings. 
End.

Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër - Albania


Shejkh Muham-med ibn hadi el-Medkhali hafidhehUllah, i kërkon Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah, të mbajë një fjalim ndaj akuzave që hidhen ndaj Shejkh Muhammed ibn Abdul-Uehab rahimehUllah.


Shejkh Salih el-Feuzan hafidhehUllah:
Bën me shenjë në drejtim të: Muham-med ... Shejh Muhammed.
Shejh Muhamed ibn hadi el-Medkhali:

Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuh.


Haj’jekAllah Shejkh i nderuar Salih. Për këtë ne të falenderojmë ty, si dhe Universitetin tonë Islamik, që i është dhënë sukses bashkë me rektorët e tij, si dhe dekanët e diplomuar për studime, për këto lloj takimesh të dobishme.
Ata u shpërblefshin me të mira dhe shpërblimi i tyre u dyfishoftë për këtë.
Shejh i nderuar në lidhje me atë që ka paraprirë pak kohë më parë.
Dhe këtu është fjala për fillimin e thirrjes së njerëzve për në Teuhid dhe Sunet.

Dhe se kjo "i çon" njerëzit larg.
Ketu është një pyetje që ata e paraqesin tek ne si mësues. Dhe ky është nje rast shumë i mirë dhe i bekuar për ta përmendur këtu. Ne do të dëshironim, si fëmijët tuaj për të dëgjuar udhëzimin dhe këshillën tëndë në lidhje me një pikë tjetër. 
Kjo është përhapur dhe është përmendur, dhe ka marrë përgjigje por në këtë asamble (grumbullim) të bekuar, përmendja e saj është me dobi. Dhe kjo është se Daueti i Shejkh Muhammed ibn Abdul-Uehab RahmetUllahi teala alejhi, ka ardhur për të bërë tekfir mbi Muslimanët dhe shoqërinë. Pra, ne do të donim nga ti që të na shpjegosh ne këtë thënie që është duke ju atribuar këtij daueti, me të cilin Allahu ka sjellë dobi të mëdha. All-llahu ju shpërbleftë me të mira.

Shejkh el-Feuzan:
Allahu ju bekoftë.
Unë e kam theksuar këtë më parë. Unë e kam theksuar këtë në një kohë të shkurtër.
Atyre që e thonë këtë në lidhje me Shejkhun, që ai solli një mënyrë të re (daueti) unë ju thashë:
Unë ju sfidoj ju, që ju të me tregoni se çfarë është kjo metodologji e re, me të cilen Shejkhu e ka lënë rrugën e njerëzve të dijes dhe Selef us-Salih.Na e tregoni këtë. Sa për të gjitha ato gjëra, që janë thënë në lidhje me Shejkhun, kjo nuk është diçka e çuditshme.
Këto akuza janë bërë kundër Profetëve alejhi salatu ue sel-lem. Ata u përshkruan si të çmendur, magjistarë dhe gënjeshtarë. Ata u përshkruan dhe më me shumë atribute (false).


Imamët (Dijetarët tanë) janë përshkruar me disa prej këtyre akuzave. Dhe prej tyre është dhe Shejkh Muhammed ibn Abdul-Uehab.Dhe kjo nuk është e çuditshme dhe nuk e dëmton Shejkhun, përkundrazi ai do të ngritet nga All-llahu për shkak të kesaj.

All-llahu do ta rrisë gradën e tij për shkak të kësaj. Dhe ai që thotë se ai bën tekfir mbi Muslimanët dhe se ai e bëri "këtë apo atë"... etj, ne i themi se këto janë librat e Shejkhut, ata janë të pranishëm në mesin tonë. Librat e tij janë të disponueshem dhe i gjithë falënderimi i takon All-llahut.
Të na sjellin dëshmi nga librat e tij, se ku ai e bën këtë tekfir mbi Muslimanët. Ai vetëm bën tekfir ndaj atyre që All-llahu dhe i Dërguari i Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i shpallën si kufarë.

Dhe në atë, mbi të cilën Muslimanët kanë rënë dakord se ata janë kufarë.

Sa për atë që ai është i pavarur në një çështje dhe se ai bën tekfir për shkak të saj, pa u paraprirë nga njerëzit e dijes dhe pa asnjë provë prej Librit të Allahut dhe Sunetit të Dërguarit të Tij Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, atëherë kjo është një akuzë false. Kësaj ne nuk duhet t’i hedhim asnjë vështrim. Dhe se ajo nuk duhet të tërheqë ndonjë vëmendje.
Na sillni ne një fragment nga fjala e Shejkhut që e konfirmon atë që ju thoni. Dhe këto janë librat e tij RahmetUllahi teala alejhi, të cilat janë prezent me ne tani.
Dhe se ju nuk duhet ti dëgjoni gjërat, që janë duke u thënë në lidhje me një person prej Dijetareve, pa u kthyer përsëri fjalimit dhe shkrimit te tij.Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf ( Arbrit Kraja)
Shkodër -Janar 2012. Albania

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.