Sunday, February 5, 2012

"Derisa vdekja të na ndaj" . . . ! (Shpjegim i një Hadithi rreth Martesës)
"Derisa Vdekja Të Na Ndaj" . . . ! 

Till death do us part. . . . ! (An Explanation of a Hadeeth About Marriage) 'English transcript is below'


"Derisa vdekja të na ndaj" . . . ! (Shpjegim i një Hadithi rreth Martesës)


I Dërguari i Allaahut (sal-lAllahu alejhi-ue sel-lem) e inkurajoi Ummetin e tij me këshillën për të qenë të mirë ndaj grave të tyre, si dhe për ti nderuar dhe respektuar ato, të kujdesen për to, dhe të jenë të durueshëm me to në një kuptim të përgjithshëm dhe në veçanti me bashkëshorten. Ashtu siç ju do të donit që vajza juaj, ose motra juaj, ose tezja juaj ose halla juaj të nderoheshin, dhe kjo do të ju bënte ju të lumtur. Në të njëjtën mënyrë ju duhet të nderoni vajzën e dikujt tjetër, (e cila është gruaja juaj) ajo është si një rob që ju është dhënë ju dhe ajo ka dhënë lulen e jetës së saj për ju.

Burimi: 
http://www.Sahab.net


E gjithë lavdia i qoftë vetëm Allahut, Zotit të botëve, prej të Cilit kërkojmë ndihmë. Salavatet dhe selamet qofshin për Vulën e profetëve dhe të dërguarve!Ky hadith profetik, është një prej haditheve të rralla autentike, për sa i përket nxitjes së fortë për të qenë i mirë me gratë, duke qenë i sjellshëm, i butë, i durueshëm, dhe duke u shqetësuar për to. Inkurajim për të mos i divorcuar ato, dhe për të qëndruar me to deri në vdekje edhe nëse ju keni qenë shoqëruesi saj për një kohë të gjatë.


Edhe nëse ajo ka lindur të gjithë pasardhësit që është e mundur për të, ju nuk duhet ta divorconi atë përveç nëse jeni të sigurt (se ajo është gjëja më e mirë për të bërë), ose është e pamundur të jetoni me të.
Tani ne do të shikojmë këtë hadith të rrallë dhe disa prej përfitimeve dhe dobive të tij.Ai është përmbledhur nga Ibn Aasakir në Tarikh Dimishk nga Jahja bin Xhabir nga el-Mikdam bin Madi Kerib el-Kindi se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) qëndroi në mesin e njerëzve dhe lavdëroi Allahun dhe e Lartësoi Atë Madhërisht dhe tha:


"Vërtetë Allahu ju këshillon në termat më të fortë të mundshëm që të jeni të mirë me gratë, me të vërtetë Allahu ju këshillon në termat më të fortë të mundshëm që të jeni te mirë me gratë, ju këshillon ju në termat më të fortë të mundshëm për sa i përket grave, me të vërtetë ato janë nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja dhe tezet tuaja. Me të vërtetë një burrë nga ithtarët e të dy Librave (çifutët dhe të krishterët), martohet me një grua dhe nuk e godet atë, secili prej tyre vazhdon për të dëshiruar partnerin e tij derisa të vdesin në moshë të vjetër".

Ebu Salmah ka thënë që ja ka transmetuar këtë hadith, el-Ala Kerib Sufjan el-Ghassani i cili ka thënë:

"Me të vërtetë më ka arritur mua se nga mëkatet e këqija, të fshehura që Allahu i ka bërë Haram , të cilat nuk janë të përmendura qartë në Kuran, janë se nëse një burrë martohet me një grua dhe kur partnerja e tij arrin moshën e vjetër dhe ajo ka qëndruar me të për një kohë të gjatë, dhe ka lindur të gjithë ata që ajo mund të lindte, atëherë ai e ndan atë pa ndonjë arsye për ta bërë këtë".


Shejh el- Albani (rahmetUllahi alejhi) e përmend:

Është përmbledhur nga Taberaniu në el-Mujam el-Kebir, Ibn Asakir në Tarikh Dimishk. Dhe ky sened është sahih. [Silsilah Sahihah Nr.2871]Pastaj ai, el-Harbi citon:

Qëllimi këtu është që të inkurajohet njëri që është duke u këshilluar që të jetë i shqetësuar për gratë, të ketë durim me to dhe se ithtarët e Librit janë sjellë kështu me gratë e tyre.

Shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi) ka thënë:

Kjo është se si ata (çifutët dhe të krishterët), silleshin kur ata kishin sjellje të mira dhe moral, dhe ishin fetarë, edhe pse ata ndoqën një fe që ka ndryshuar, saqë në ditët e sotme, ata e ndalojnë atë që Allahu e ka bërë të lejueshme për divorcin, dhe ata haptazi e bëjnë të lejueshme zinanë! (imoralitetin) [1]

Ky hadith është një refuzim i qartë ndaj atyre që nuk i trajtojnë mirë gratë e tyre. Kjo është një këshillë për gjithë ata që janë mashtruar nga e ashtëquajtura të drejtat e grave në perëndim!

Nga përfitimet e këtij hadithi:

1 - Këshilla që të jeni te mirë me gratë dhe se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e përsëriti këtë tri herë për ta theksuar këtë pikë, ai tha:

"Me të vërtetë Allahu ju këshillon ju në termat më të fortë të mundshëm që të jeni te mirë me gratë, vërtet Allahu ju këshillon ju në termat më të fortë të mundshëm që të jeni te mirë me gratë, ju këshillon ju në termat më të fortë të mundshëm për sa i përket grave".

Këshilla për të qenë të mirë me gratë dhe për të jetuar me to në një mënyrë të mirë është përmendur në Librin e Allahut.

Allahu (Subhanehu ue Teala) thotë : 

“Dhe jetoni me to në mënyrë të ndershme. Në qoftë se keni ndjenja mospëlqimi ndaj tyre, mund të jetë që ju të mos të pëlqeni ndonjë gjë, ndërsa Allahu nëpërmjet saj sjell mirësi të mëdha ” En-Nisa 4:19 

Imam Buhari rahimehUllah, përmend një kapitull në Sahihun e tij: Kapitulli "Këshilla në lidhje me gratë", ku ai përmend një hadith nga Ebu Hurejra (radija-Allahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Kushdo që beson në Allahun dhe Ditën e fundit, atëherë ai nuk duhet të dëmtojë fqinjin e tij, dhe unë ju këshilloj fort që të jeni të mirë me gratë, me të vërtetë gratë janë krijuar nga kocka e brinjës, dhe shumica e brinjëve të përkulura janë vendosur lart, kështu që nëse ju përpiqeni për ta drejtuar atë, ajo do të thyhet dhe në qoftë se ju e lini atë, atëherë ajo do të vazhdojë të jetë e përkulur, kështu që unë ju këshilloj fort, të jeni të mirë me grate”.

Në transmetimin e përmbledhur nga Muslimi nga Ebu Hurejre (radija-Allahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:“Kushdo që beson në Allahun dhe Ditën e fundit dhe dëshmon për një çështje, atëherë ai duhet të flasë mirë ose të qëndrojë i heshtur dhe unë ju këshilloj fort që të jeni të mirë me gratë, në të vërtetë gruaja është krijuar nga...”2 - Pastaj i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) shpjegoi se kjo këshillë nuk është specifike për një lloj të caktuar të gruas. Ai shpjegoi marrëdhëniet e saj me burrin Mysliman, pra ajo është një nënë, dhe çfarë do t'ju bëjë të vetëdijshëm për atë se çfarë është një nenë? Këshilla që jepet për të qenë i mirë me nënën, është ajo që ju tashmë e dini dhe nuk është e fshehur nga ju.


Buhariu (RahimehUllah) e përmend në një kapitull tjetër me titull:

Kapitulli: Kush prej njerëzve e meritojnë më shumë dashurinë?

Nga Ebu Zurah prej Ebu Hurejres (radija-Allahu anhu) i cili ka thënë:
"Një njeri erdhi tek i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha: O i Dërguari i Allahut kush prej njerëzve meriton më shumë dashurinë time më të mirë?I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) iu përgjigj: Nëna jote.


Njeriu i tha: Po pastaj?

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) iu përgjigj: Nëna jote.

Njeriu i tha: Po pastaj?

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) iu përgjigj: Nëna jote.

Njeriu i tha: Po pastaj?

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) tha: Babai yt".

Në një transmetim tjetër emri i burrit është përmendur në mënyrë të qartë siç është në el-Adab el-Mufrad prej Buhariut nga Bahz bin Hakim nga babai i tij dhe nga gjyshi i tij [Muwawijeh bin Haydah] Unë i thashë:
"O i Dërguari i Allahut kush . . . Kushëririt më të afërt pastaj ato më të afërmit pas tyre e me rrallë"Mbledhur në Adab el-Mufrad nr 3, Tirmidhi , dhe në Irwa el-Ghalil 829/ 2232 , shpallur Hasen nga shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi).


Në këtë transmetim ka një përfitim shtesë, që janë fjalët:
 "... të afërmit e tjerë pastaj ato më të afërmit pas tyre".

Që mund të përdoret si provë për të pasur shoqëri dhe marrëdhënie të mira me gruan, vajzën, motrën, tezen dhe hallën, dhe askush nuk mund të dyshojë se sa afër jush janë për ju ato o Mysliman, rob i Allahut.Për sa i përket thënies: ato që më shumë e meritojnë shoqërinë (dashurinë-marrëdhënien) time më të mirë? Që do të thotë kush janë njerëzit më kryesor për të cilët unë duhet të përmbushë të drejtat, të jem i mirë me ta dhe t'i nderoj. Marrëdhënia e mirë ka lidhje me të qenurit i butë dhe i sjellshëm, komunikues, fjalë mirë, i dashur, zbatues i sjelljeve të mira të cilat Islami i solli dhe na ka inkurajuar në to.


El Hafidh Ibn Haxher rahimehUllah ka thënë në Feth se Ibn Bat'tal ka thënë:

Kjo garanton atë se nëna duhet të ketë tre herë më shumë sesa babai, dhe kjo është për shkak të vështirësisë së shtatzënisë, dhe atë të lindjes, pastaj të gjirit, këto gjëra janë specifike për nënën dhe vështirësitë mbi të, pastaj ajo që babai merr pjesë në rritjen e fëmijës . 
Kjo tregohet edhe në thënien e Allahut (Subhanehu Teala):

“Dhe Ne kemi kërkuar nga njeriu (të jetë i përkushtuar dhe i dëgjueshëm) ndaj prindërve të tij. Nëna e tij e mbarti atë me mundime pas mundimesh e vështirësi pas vështirësish, dhe dhënia e gjirit është dy vjet” Lukman:31:14

Kështu që Allahu barazoi nënën dhe babain, në atë që është lënë trashëgim, megjithatë, Allahu veçoi nënën me këto tri gjëra shtatzëninë, lindjen dhe të ushqejë foshnjën me gjirin e saj.

Ajo është një grua (bashkëshorte), siç është përmendur në tekstet [2], po ashtu i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:
"Më i miri nga ju është ai që është më i mirë për gruan e tij dhe unë jam më i miri për gruan time dhe në qoftë se gruaja apo burri juaj vdesë atëherë bëni dua për to".Shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi) ka thënë në Silsilah Sahihah nr. 285, është përmbledhur nga Tirmidhi, Darakutni dhe Ibn Hibban prej Aishes (radija-Allahu anha). Zinxhiri i tij është autentik (i saktë) sipas kushteve të Buharit dhe Muslimit.


Këtu fjala nënkupton gratë për arsye të hadithit në të cilin i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) tha:
"Besimtarët me të përsosur ne Imanin e tyre janë ata që kanë sjellje të mirë, dhe me të mirët prej jush janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre".Shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi) ka thënë në Silsilah Sahihah nr. 284, ky është nga hadithi i Ebu Hurejres (radija-Allahu anhu) i përmbledhur nga Tirmidhiu dhe Ahmedi dhe pjesa e parë e hadithit është mbledhur nga Ebu Daudi, Ibn Ebi Shejbe në el-Musannef, Ebu Naim në El-Hilejeh dhe Hakimi, ai tha se është Sahih sipas kushteve të Muslimit dhe Dhehebiu ka renë dakord (pajtuar) me të.


Ajo është një vajzë dhe ka shumë ajete dhe hadithe [3] të cilat shpjegojnë këshilla për të qenë i mirë me vajzat. 
Sa për Ajetin është thënia e Allahut (Subhanehu ue Teala):

“Allahu ju urdhëron ju për sa i takon trashëgimisë se fëmijëve: një mashkulli, sa dy femra”  En-Nisa:4:11

Kjo është këshillë e Allahut për të qenë i mirë me vajzat, në mënyrë që ato të mos jenë të neglizhuara, siç ishin në xhahilijet. Në mënyrë të tillë, saqë në atë kohë ata kanë përdorur për ti varrosur të gjalla vajzat e tyre. Gjithashtu, kjo nuk ishte siç armiqtë e Islamit sillen sot (me vajzat e tyre), vetëm duke i mbikëqyrur ato kur janë të reja. Por kur ato e arrijnë pjekurinë ata i lënë ato në rrugë që të merren me veten e tyre, në rrugë të gabuar (humbje), ku përpiqen duke luftuar me shthurje (prishje) dhe kryerjen e veprave të neveritshme, te ulëta dhe të turpshme në mënyrën më të neveritshme dhe formën më ofenduese, gjëra prej të cilave historia e njerëzimit nuk i ka njohur më parë.


I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Kushdo që ka tre vajza dhe është i durueshëm me ta, i ushqen ato dhe u jep për të pirë dhe i veshë ato prej pasurisë së tij, atëherë ato do të jenë një perde ndarëse për të prej Xhehenemit në Ditën e Gjykimit". [4]

Buhariu përmend në një kapitull në Adab el-Mufrad : Kapitulli: Kushdo që është përgjegjës për furnizimin me ushqim për dy vajza apo edhe një.

Në transmetimin e Ahmedit:

"Çdokush qe i ka tri vajza, apo tri motra, apo dy vajza, ose dy motra, dhe ai i frikësohet Allahut në lidhje me to dhe është i mire me to, vetëm se ai do të hyjë në Xhenet". [5]

Nga Ibn Abbasi transmetohet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Nuk ka asnjë Mysliman që i ka dy vajza, dhe ai është i mirë me to, përveç se ata do ta bëjnë atë që të hyjë në Xhenet" [6]

Ajo është një motër, një hallë dhe një teze, dhe që të gjitha ato kanë qenë të përmendura në këshillën për të qenë i mirë me to.


Për sa i përket hallës dhe tezes për ato Islami i ka inkurajuar Myslimanët shumë që të kenë marrëdhënie të mira me to, dhe për të qenë i mirë me ato që janë më afër prej të afërmve dhe më pas të tjerët dhe kështu me rrallë. Askush nuk mund të dyshojë që tezja dhe halla janë të lidhura me një Mysliman nga drejtimi i nënës së tij dhe babait te tij, pra tezja dhe halla janë në të njëjtin status si nëna dhe babai. Për shkak të kësaj, bëhet e obligueshme që të kemi marrëdhënie të mira me to dhe të jemi të mirë ndaj tyre dhe për ti nderuar dhe respektuar ato.

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Tezja është në statusin e nënës"

Mbledhur nga Buhariu, Ahmedi dhe Ebu Daudi.

Tirmidhiu përmend në Suneh et-Tirmidhi: Kapitulli: Duke qenë i mirë me tezen, me zinxhir të el-Bera bin Azib se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Tezja është në statusin e nënës"

Tirmidhiu ka thënë, se ky hadith ka një histori të gjatë pas tij dhe është Sahih.

Nga Ibn Umeri (radija-Allahu anhu) i cili ka thënë:
" Një njeri erdhi te i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha: Vërtet unë kam kryer një mëkat të madh, a ekziston ndonjë pendim për mua?I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha:

A e ke nënën?


Ai u përgjigj: Jo.

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha:
A ke ndonjë teze ?

Ai u përgjigj: Po.

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha:
Atëherë bëhu i mirë me të " [7]

Në Suneh Darmi, përcillet nga Ibn Umeri i cili ka thënë:

"Tezja është në të njëjtin status si nëna, si dhe një hallë është në të njëjtin status si babai, një mbesë është ne të njëjtin status me xhaxhain, dhe çdo i afërm është ne të njëjtin status të lidhjes se tij që është e barasvlershme me të, dhe nëse ky person nuk është trashëgimtar për shkak të mënyrës që ata janë të lidhur"

Në Sunnen Darakutni, nga Shabi i cili tha: Zijad bin Ebu Sufjan i tha personit që ulej me të: A e din ti se si Umeri gjykon në lidhje me tezen dhe hallën?

Ai tha: Jo.

Zijad i tha: Vërtet unë jam më i dituri prej krijesave të Allahut rreth asaj se si Umeri i gjykon ato , ai e vendosi tezen në të njëjtin status si nëna, dhe hallën në të njëjtin status me babain.

3. I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi-ue sel-lem) e inkurajoi Ummetin e tij me këshillën për të qenë të mirë ndaj grave të tyre, si dhe për ti nderuar dhe respektuar ato, të kujdesen për to, dhe të jenë të durueshëm me to në një kuptim të përgjithshëm dhe në veçanti me bashkëshorten. Ashtu siç ju do të donit që vajza juaj, ose motra juaj, ose tezja juaj ose halla juaj të nderoheshin, dhe kjo do të ju bënte ju të lumtur. Në të njëjtën mënyrë ju duhet të nderoni vajzën e dikujt tjetër, (e cila është gruaja juaj) ajo është si një rob që ju është dhënë ju dhe ajo ka dhënë lulen e jetës së saj për ju.4. i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi-ue sel-lem) ka përmendur në hadithin e lartpërmendur se ithtarët e dy librave (hebrenjtë dhe të krishterët) i nderonin gratë e tyre, dhe një burrë prej tyre do të mbetej me gruan e tij gjithë jetën e tij, duke e dashur atë dhe duke qenë i mirë me të, kjo! pavarësisht nga fakti se ata janë njerëz të mosbesimit, mëkatit dhe shirkut (kufrit). Prandaj, o Ummeti i Muhammedit (Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ju jeni njerëzit e Dinit,Takuas (devotshmërisë) dhe Istikames prandaj ju duhet të jeni të parët në miratimin e këtyre sjelljeve të mëdha.
[1] Silsilah Sahihah nr. 2871[2] Nga Ebu Hurejre i cili tha se: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:" Çdo person nga bijtë e Ademit është një zotëri, kështu që burri është zoteria i familjes së tij dhe gruaja është e zonja e shtëpisë së saj". Nr. 2041[3] Nga Enesi i cili tha se: 


"Ishte një burrë që ishte me të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe djali i burrit erdhi, ai e puthi atë dhe e uli atë në prehrin e tij. Vajza e tij erdhi dhe ai vetëm e uli atë pranë tij. I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha: Sikur të kishit qenë i drejtë në mesin e tyre"! Nr.3098

[4] Mbledhur nga Ibn Maxhe , Buhariu në el-Adab el-Mufrad dhe Ahmedi. Shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi) e ka deklaruar atë Sahih në Silsilah Sahihah nr. 294

[5] Këto janë fjalët Buhariut të përmendura në el-Adab el-Mufrad dhe në Sahihun e tij.

[6] Mbledhur nga Buhari në el-Adab el-Mufrad, Ibn Maxhe,el-Hakim, Ahmedi dhe Ibn Hibban. Shejh el-Albani (rahmetUllahi alejhi) ka thënë se është hasen, Silsilah Sahihah nr. 2776.

[7] Mbledhur nga et-Tirmidhi, dhe shpallur sahih nga Shejh Albani dhe në fjalët e përmbledhura nga Ibn Hibani dhe Hakimi: " A keni ju prindër"? Sahih Targhib ue Terhib, fq/658 nr/ 2504]

Përshtati dhe përktheu : Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)

Shkodër Shkurt , 2012.Till death do us part. . . . ! (An Explanation of a Hadeeth About Marriage) 


Taken from www.Sahab.net Summarised and Translated By Abbas Abu Yahya All Praise belongs to Allaah and Praise and Peace be upon the one who was sent as a mercy for all the worlds and upon his Family and his Companions. This hadeeth is one of the rarest authentic Prophetic hadeeth regarding strong exhortation to be good to women, being gentle with them, being patient with them, having a concern for them, encouragement not to divorce them, and to remain with them until death even if you have been her companion for a long time. Even if she has produced all the offspring that is possible for her, you should not divorce her unless you are certain (that it is the best thing to do), or it is impossible to live with her. Now we will look at this rare hadeeth and some of its benefits. It has been collected by Ibn 'Aasakir in 'Tareekh Dimishq' from Yahya bin Jabir from al-Miqdam bin Maýdee Karib al-Kindi that the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- stood amongst the people and praised Allaah and exalted Him and said: 

"Indeed Allaah advices you in the strongest possible terms to be good to women, indeed Allaah advices you in the strongest possible terms to be good to women, advices you in the strongest possible terms with regards to women, indeed they are your mothers, your daughters, your sisters, your paternal aunts (father's sisters) and your maternal aunts(mother's sisters).  Indeed a man from the people of the two books (Jews & Christians) marries a woman and does not hit her, each one of them continues to desire his companion until he dies in old age." 

Abu Salmah said I narrated this hadeeth to al-Ala bin Sufyaan al-Ghassanee who said: 

"Indeed it has reached me that from the evil hidden sins which Allaah has made Haraam, which are not clearly mentioned in the Qur'aan, are that a man marries a woman and when his companion becomes old and she has  stayed with him for a long time, and has produced all that her womb can, then he divorces her without any reason to do so." 

Shaykh Albaani mentions: 

'It is collected by Tabarani in 'al-Mu'jam al-Kabeer', Ibn 'Aasakir in 'Tareekh Dimishq'. And this Isnad is Saheeh.' [Silsilah Saheehah No.2871] Then he quotes al-Harbi: 

"The intent is to encourage the one being advised to have a concern for women, to have patience with them. i.e. and that the people of the Book behaved like this with their women." 

Shaykh Albaani rahimahullah said: 

"This is how they (The Jews & the Christians)  used to behave when they had manners, and were religious, even though they followed a religion that had changed, as for nowadays then they prohibit that which Allaah has made permissible of divorce, and they openly make Zina permissible! !"[1] 

This hadeeth is a clear refutation against those who do not treat their women in a good way. It is a reminder to everyone who is deceived by the so-called rights of women in the west! 

From the benefits of this hadeeth: 

1- Advice to be good to women and that the Messenger -sallAllaahu alayhi wa sallam- repeated this three times to emphasise this point: he said: 

"Indeed Allaah advices you in the strongest possible terms to be good to women, indeed Allaah advices you in the strongest possible terms to be good to women, advices you in the strongest possible terms with regards to women . .. ." 

The advice of being good to women and living with them in a good way is mentioned in the Book of Allaah Taýala. 

Allaah Ta'ala said : 

<< And live with them in kindness. For if you dislike them ' perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.   >> 4:19 

Imam Bukhari mentioned a chapter in his Saheeh : ýchapter  Advice with regard to womený then he mentioned a hadeeth from Abu Hurairah ýRadhiAllaahu anhu- from the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- who said: 

"Whoever believes in Allaah and the last Day then he should not harm his neighbour, and I advise you strongly to be good to women, indeed women were created from the rib bone, and the most bent of the ribs is the top one, so if you tried to straighten it you would break it and if you left it then it would still continue to be bent, so I advise you strongly to be good to women." 

In the wording collected by Muslim from Abu Hurairah from the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- who said: 

"Whoever believes in Allaah and the last Day and testifies about a matter then he should speak good or remain silent and I advise you strongly to be good to women, indeed the woman was created from . . . ." 

2- Then the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- explained that this advice is not specific for a certain type of woman. He explained her relationship with the Muslim male, thus she is a mother, and what will make you aware of what a mother is? The advice which is given concerning being good to the mother, is what you already know and is not hidden from you. 

Bukhari -Rahimullaah- mentions another chapter heading: 

'Chapter: Who of the people are most deserving of good companionship? 

From Abu Zur'ah From Abu Hurairah 'RadhiAllaahu anhu- who said: A man came to the Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- and said: O Messenger of Allaah who from the people is the most deserving of my good companionship? 

The Messenger -sallAllaahu alayhi wa sallam- replied: ''Your mother.'' 

The man said: 'then who?' 

The Messenger -sallAllaahu alayhi wa sallam- replied: "Your mother." 

The man said: 'then who?' 

The Messenger -sallAllaahu alayhi wa sallam- replied: ''Your mother.'' 

The man said: 'then who?' 

The Messenger -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: ''Your father.'' 

[In another narration the man's name was mentioned clearly as is in 'al-Adab al-Mufrad' by Bukhari from Bahz bin Hakeem from his father from his grandfather [Muwaweeyah bin Haydah]  I said: O Messenger of Allaah who . . . . . . . . the next closest relative then those closest after them.'] 

[Collected in 'Adab al-Mufrad' no.3, Tirmidhi and 'Irwaa al-Ghaleel' 829/2232, declared Hasan by Albaani.] 

In this narration there is an extra benefit which is the wording: 'the next closest relative then those closest after them.' Which can be used as an evidence for having good companionship with the wife, the daughter the sister and the aunt, and no one can doubt how closely related they are to you O Muslim slave of Allaah. 

As for the saying: 'The most deserving of my good companionship?' Which means who are the foremost people with whom I should fulfil favours for, be good to and honour.  Good companionship is connected to being gentle and kind, having good speech, having good dealings, implementing good manners all of which Islaam brought forth and has encouraged. 

Al-Hafidh Ibn Hajr said in ýFathý that Ibn Battal said: 

'This warrants that the mother should have three times as much as the father, and that is because of the difficulty of pregnancy, then that of the delivery, then that of suckling, these things are specific to the mother and the hardships upon her, after which the father participates in the upbringing of the child.  This  was also indicated in the saying of Allaah Ta'ala: 

<< And We have enjoined upon man [care] for his parents. His mother carried him, [increasing her] in weakness upon weakness, and his weaning is in two years.>>[Luqaman:14] 

So Allaah equated the mother and the father in what is bequeathed, however, Allaah singled out the mother with these three things, pregnancy, giving birth and suckling the child. 

' She is a wife, as has been mentioned in the texts[2], likewise the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: 'The best of you, is the one who is best to his wife and I am the best to my wife and if your companions should die then make Duaý for them.' 

Albaani said in 'Silsilah Saheehah' no. 285, 'it is collected by Tirmidhi, Daraqutni and Ibn Hibban from ýAeysha -Radi Allaahu anhu. Its Isnaad is authentic upon the conditions of Bukhari and Muslim.' 

Here the wording means ýwivesý due to the hadeeth in which the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: ýThe most complete of the Believers in their Eemaan are those who have the best manners, and the best of you are those who are best to their women.ý 

Shaykh Albaani said in 'Silsilah Saheehah' no. 284, 'it is from the hadeeth of Abu Hurairah -Radi Allaahu anhu- collected by Tirmidhi and Ahmad and the first part of the hadeeth is collected by Abu Dawood, Ibn Abee Shaybah in 'al-Musannaf', Abu Na'eem in 'al-Hileeyah' and Haakim and he said it is Saheeh upon the conditions of Muslim and Dhahabi agreed with him.' 

' She is a daughter and there are Ayaat and Ahadeeth[3] which explain the advice of being good to daughters. As for the Ayaah it is the saying of Allaah Ta'ala: 

<<Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. >> [Nisa:11] 

This is the advice of Allaah for being good to daughters, so that they are not neglected, as they were in Jahileeyah. So much so that at that time they used to bury their daughters alive. Likewise, it was not as the enemies of Islaam behave today (with their daughters), by only looking after them when they are young, but when they reach maturity they leave them to the streets to deal with themselves, astray, struggling  in depravity and committing vile and shameful deeds in the most disgusting manner and offensive form, the like of which the history of mankind has not known. The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: 

"Whoever has three daughters and was patient with them, fed them and gave them drink and clothed them from his wealth then they will be a screen for him from the Hell-Fire on the Day of Judgement."[4] 

Bukhari mentions in a chapter heading in ýal-Adab al-Mufradý: ýChapter whoever is responsible for supplying sustenance for two daughters or even one.ý 

In the narration of Ahmad: 

"No one has three daughters, or three sisters, or two daughters, or two sisters, and he fears Allaah regarding them and is good to them, except that he will enter Paradise."[5] 

From Ibn Abbas from the Prophet  -sallAllaahu alayhi wa sallam- who said: 

"There is no Muslim who has two daughters, and he has good companionship with them except that they will cause him to enter Paradise."[6] 

She is a sister, a paternal aunt (father's sister) and a maternal aunt (mother's sister),  and they have all been mentioned with the advice of being good to them. 

As for the paternal aunt and the maternal aunt then Islaam has encouraged Muslims greatly to have good relations with them  and to be good to those who are the closest of relatives and then the next and then the next.  No one can doubt that the paternal aunt and maternal aunt are connected to a Muslim from the direction of his mother and his father, therefore the paternal aunt and maternal aunt are of the same status as the mother and the father. Due to this, it becomes obligatory to have good relations with them and to be good to them and to honour them. 

The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: 

"The maternal aunt is of the status of the mother." 

Collected by Bukhari, Ahmad and Abu Dawood. 

Tirmidhi mentions in 'Sunnan Tirmidhi': 'Chapter: being good to the maternal aunt, with a chain to al-Bara bin 'Aazib from the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- who said: 

The aunt is of the status of the mother. 

Tirmidhi said: 'And this hadeeth has a long story behind it and it is Saheeh.' 

From Ibn Umar 'RadhiAllaahu anhu-  who said: 'A man came to the Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- and said: ýIndeed I have committed a major sin, is there any repentance for me?'

The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: "Do you have a mother?" 

He answered: 'No.' 

The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: "Do you have an aunt (mother's sister)? "

He answered: 'Yes.' 

The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: "Then be good to her."[7] 

In Sunnan Darmi, from Ibn Umar who said: 

"a maternal aunt is of the same status of the mother, and a paternal aunt is of the same status of the father, a niece is of the same status of the uncle, and every relative is of the same status of his relation who is the equivalent thereof, if that person is not an inheritor due to the way they are related." 

In Sunnan Daraqutni, from Sha'abee who said: Ziyad bin Abu Sufyaan said to a person who would sit with him: "Do you know how Umar judged regarding the paternal aunt and the maternal aunt?" 

He said: "No." 

Ziyad said: "Indeed I am the most knowledgeable of the creation of Allaah about how Umar judged them, he placed the maternal aunt at the same status of the mother, and the paternal aunt at the same status of the father." 

3  "The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- encouraged his Ummah with the advice of being good to women, to honour them, to look after them, and to be patient with them in a general sense and especially with the wife. Just as you would like your daughter, or your sister, or your paternal aunt and your maternal aunt to be honoured, and it would make you happy. In the same way you should honour someone elseýs daughter (who is your wife) she is like a captive given to you and she has given the flower of her life to you. 

4 ý The Prophet -sallAllaahu alayhi wa sallam- mentioned in the above mentioned hadeeth that the people of the two books (Jews and Christians) would honour their wives, and a man would remain with his wife all his life, loving her and being good to her, this is despite the fact that they are the people of sin, disbelief and Shirk. Therefore, O Ummah of Muhammad you are the people of Deen, Taqwa and Istiqamah therefore you should be the foremost in adopting these great manners. [Taken from www.Sahab.net from http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=382700] 

[1] Silsilah Saheehah no. 2871 

[2] From Abu Huraira who said: The Messenger of Allaah -sallAllaahu alayhi wa sallam- said: ýEvery person from the children of Adam is a master, so the man is the master of his family and the woman is the mistress of her home.ý No. 2041 [3] From Anas who said: There was a man who was with the Messenger of Allaah - sallAllaahu alayhi wa sallam ' and the man's son came, he kissed him and sat him on his lap.  His daughter came and he just sat her next to him. The Messenger - sallAllaahu alayhi wa sallam ' said: "If only you had been just between them!''   No.3098 

[4] Collected by Ibn Majah, Bukhari in 'al-Adab al-Mufrad' & Ahmad. Albaani declared it Saheeh in Silsilah Saheehah no. 294 

[5] This is the wording Bukhari mentioned in 'al-Adab al-Mufrad' & in his 'Saheeh'. 

[6] Collected by Bukhari in ýal-Adab al-Mufradý, Ibn Majah, al-Hakim, Ahmad & Ibn Hibban. Albaani said it was good. Silsilah Saheehah no. 2776. 

[7] [Collected by Tirmidhi,  and declared Saheeh by Albani and in the wording collected by Ibn Hibban and Hakim: ýDo you have parents?ý  ýSaheeh Targheeb  wa Tarheebý p.658 no. 2504]

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.