Sunday, February 5, 2012

Martesa me anë të internetit a është kjo mënyra për ti njohur të tjerët?


Shejkh Ubejd el-Xhabiri (Allahu e ruajtë)

Martesa me anë të internetit a është kjo mënyra për ti njohur të tjerët?


Shejkh Ubejd el-Xhabiri (Allahu e ruajtë)

Foli kundër atyre burrave Muslimanë dhe grave që e përdorin internetin për të gjetur një partner. Ai tha se ka në mesin e meshkujve, disa, që në zemrat e të cilëve ekziston një sëmundje, të cilët janë të mallkuar nga Allahu Xhel-le ue Ala, të tillë janë ata që hyjnë në këto forume të veçanta për gratë me emra femëror që të bisedojnë në çhat me motrat, madje edhe nëse është për davet sepse ata i mashtrojnë njerëzit rreth vetes dhe pastaj i pyesin ata për martesë etj.

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

"Kushdo që vjen tek ju dhe ju jeni të kënaqur me Fenë e tij dhe moralin e ..." Sahihah (1022)


Këtu Shejkhu citon dhe thotë se një burrë Musliman i cili dëshiron të martohet duhet te shkojë tek kujdestari i saj (në mënyrë që i ka hije) dhe jo nëpërmjet internetit, kështu që ata mund ta kenë mundësinë ta shohin atë dhe moralin e tij dhe në mënyrë të veçantë Fenë e këtij propozuesi.

Si mundet që morali dhe në mënyrë të veçantë Feja të vërtetohen nëpërmjet internetit? Hadithi thotë "... vjen tek ju ...". Motra dhe vëllezër, Shejkhu hafidhehullah, i tha këto fjalë që të tërhiqet vërejtja dhe të jemi të kujdesshëm, pasi këto vëllezër dhe gjithashtu edhe disa motra nuk kanë turp në atë që bëjnë dhe në disa raste ata i prishin martesat, pasi ato ndoshta flasin me dikë që është i martuar dhe bisedojnë me të gjatë e gjatë derisa të ndodhë divorci. Shejkhu hafidhahUllah, gjithëashtu tha se ka marrë ankesa të shumta në lidhje me këtë çeshtje.

Burimi:

11th May 2007 
Sheikh Ubayd al-Jaabiree spoke against those Muslim men and women who use the internet to find a partner. He said there are amongst some men whose hearts there is a disease and who are cursed by Allaah such that they enter amongst forums specific for women with female names and start chatting with sisters and even if it is for da'wah for they deceive the people around them and then ask them for marriage etc. 


The Prophet sallallaahu 'alaihi wa sallam said "Whoever comes to you and you are pleased with their deen and mannerism..." Saheehah (1022) 

Here the sheikh said a Muslim man who wants to get married should go to the wali (her guardian) and not through the internet so they can see the mannerism and deen of the one proposing. How can the deen and mannerism be ascertained from the internet? The hadeeth says "comes to you". Sisters and brothers he said be warned since these brothers and also some sisters have no shame in what they do and sometimes they break marriages as they maybe speak to someone who is already married and chat with them until the divorce has occurred. And he said he has received numerous complaints about this. 

By our beloved brother Abdulilah Lahmami hafidhahullaah 


Përshtati: Abu Yusuf al-Albani (Arbrit Kraja)
Shkodër Shkurt 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.