Wednesday, February 8, 2012

Ebu Ishak el-Huvejnî është një bidatçi | Sh:Mukbil
Shejkh: "Allameh Mukbil bin Hadi el-Wâdi'j RahimehUllah
Referimi: Darulhadith, Suedi
Ebu Is'hak el-Huvejnî është një bidatçi | Sh:Mukbil

Shejh Mukbil:
Abdur-Rahmen Abdul-Khâlid dhe Ebu Is'hak el-Huvejnî konsiderohen si Mubtadi'ah (bitadxhi). Kjo është e saktë. E njëjta gjë vlen edhe për Sefer el-Havalîn dhe Selman el-'Audeh. Edhe ata duhet të konsiderohen si Mubtadi'ah. E njëjta gjë vlen edhe për revistën "es-Suneh" që e përshtat veten për bidate, që është e drejtuar nga Muhammed Surûr, ai dhe ata të cilët e drejtojne atë, konsiderohet të jetë një revistë për bidate.

http://afatwa.com/abu-ishaq-al-huwainy-is-an-innovato/

Përshtati: Abu Yusuf al-Albani
Shkodër / Albania
www.salaf.com
www.audiosalafi.com
www.salafitalk.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.