Friday, February 17, 2012

A është e lejuar për gruan që të therin bagëti? Ibn BazA është e lejuar për gruan që të therin bagëti?

I është bërë pyetje: Shejkh Abdul'Aziz ibn Abdullah Ibn Baz, Allahu e mëshiroftë.

A është e lejuar për gratë për të therur kafshë dhe a është e lejuar për të ngrënë prej saj?Përgjigje:

Është e lejuar për gruan për të therë kafshë, ashtu si burri, siç është transmetuar autentikisht prej të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Dhe gjithashtu lejohet për të ngrënë nga kafsha e therur nga Muslimanja ose Kitabijah (grua e krishtere ose çifute), e cila e ka therur kafshën sipas legjislacion të therjes. Ky rast është edhe nëse ka një burrë të pranishëm për therje në vendin e saj. Mungesa e burrit nuk është një kusht që duhet të plotësohet në mënyrë që kafsha e therur prej saj të bëhet e lejueshme për tu ngrënë.


Burimi: Fatava El-Mar-ah el-Muslimah V .2. fq.487

Përshtati dhe përktheu : Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër dhjetor 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.