Friday, February 24, 2012

Mosha e përshtatshme për martesë Shejkh Abdulaziz ibn Baz


Mosha e përshtatshme për martesë
Shejh Abdul-Aziz Bin Baz
RahmetUllahi alejhiPyetje:
Cila është mosha e përshtatshme për martesë për burrat dhe gratë, për shkak se disa motra të reja nuk e pranojnë martesën me ata që janë më të mëdhenj në moshë se ato? Gjithashtu, disa vëllezër nuk dëshirojnë të martohen me motra që janë më të vjetra se ata. Ne kërkojmë një përgjigje nga shkëlqesia juaj, Allahu ju shpërbleftë me të mira.

Përgjigje:
Unë i këshilloj gratë e reja të mos e refuzojnë martesën me një burrë për shkak të moshës së tij, si për shembull dhjetë, njëzet apo tridhjetë vjet më i vjetër sesa ajo. Kjo nuk është një arsye, sepse i Dërguari (alejhis-salatu ues-sel-lem), është martuar me Aishen Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ai ishte pesëdhjetë e tre vjeç dhe ajo ishte nëntë vjeçe. Pra, të jesh më i vjetër në moshë nuk të dëmton. Nuk është gjynah që gruaja të jetë më e vjetër, dhe as nuk është gjynah që burri të jetë më i vjetër, sepse Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), u martua me Hatixhen Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ajo ishte dyzet vjeçe dhe ai ishte njëzet e pesë vjeç, kjo para se ti zbriste atij shpallja. Kjo ishte Hatixhja pra Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte pesëmbëdhjetë vjet më e vjetër se ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Pastaj ai u martua me Aishen, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ajo ishte e vogël - gjashtë apo shtatë vjeçe dhe ai ishte pesëdhjetë e tre vjeç.

Ka shumë nga ata që flasin nëpër radio apo televizione që mundohen ti largojnë njerëzit, nga martesa mes grave dhe burrave të moshave të ndryshme kjo është e gjithë e gabuar, dhe duke thënë se është e gabuar, nuk është e lejuar për ta që ta thonë ketë gjë. Është e detyrueshme për një grua që të shohë tek burri i saj (i ardhshëm), dhe në qoftë se ai është i drejtë dhe i përshtatshëm, ajo duhet të bie dakord, edhe nëse ai është më i vjetër sesa ajo. Njëkohësisht, një njeri duhet të përkushtohet që të gjejë një grua të drejtë dhe besimtare, edhe nëse ajo është më e vjetër se ai, në qoftë se ajo është ende e re dhe pjellore.

Me pak fjalë, mosha nuk duhet të jetë një justifikim dhe ajo nuk duhet të konsiderohet diçka e turpshme, për aq kohë sa burri është i drejtë dhe gruaja është e drejte.


Shejh: Abdul-Aziz Bin Baz rahmetUllahi alejhi
Fetaua Islamijeh: Libri i martesës,vol 5, fq 169/170

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër 2011

teme e ngjashme 

Përgjigje lidhur me martesën e Profetit me Aishen kurë ajo ishte vetëm 9 vjeçe.


Nga Shejkh Muhammed El Akil hafidhehUllah


Shejkh Muhammed bin el Hadi el-Medhkali hafidhehUllah, lexon pyetjen:

Pyetësi thotë: Cila është përgjigjja më e mirë për t'iu përgjigjur me të një Mobesimtarit kur ai me pyet mua për martesën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, me Aishen radija_Allahu anhu kur ajo ishte vetëm nëntë vjeçe?

Shejkh Muhammed El Akil hafidhehUllah, përgjigjet:

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është më i ditur se ne dhe se ai kafiri. I thuhet këtij kafiri perëndimor: Çfarë po ndodh me bijat tuaja sot? Cila është gjendja e bijave tuaja? O një fatkeq. Vajto për veten tënde o njëri fatkeq, nëse ti do të vajtosh. Se statistikat perëndimore nuk gjejnë as edhe një virgjëreshë në shkollat tuaja të mesme (dhe as në të gjitha shkollat), kurrë. Këto janë statistikat e tyre (perëndimorëve).


Nëse më turpëron (më shan) tek ti një imoral atëherë kjo është dëshmi për mua se jam i rregullt.

Ne e kemi paraqitur këtë për mjekët të cilët janë specialistë. A  dëmtohet një vajzë e re që të martohet herët nëse ajo e ka arritur pubertetin? (Përgjigje) Jo. Kjo nuk e dëmton atë aspak. Kjo është ajo që mjekët thanë.

Kjo çështje është shumë normale. Kur vajza të arrijë pubertetin (moshën e pjekurisë), edhe nëse ajo është nëntë vjeçare, për të, që ajo të martohet nuk e dëmton atë asgjë, nuk e dëmton atë asgjë.

Kjo nuk është ndonjë gjë për t'u turpëruar prej saj. Turp është për vajzën për të bërë Zina (imoralitet) me dashnorin e saj në krevatin e babës dhe nënës së saj me asnjë mosmiratim. Kjo është diçka që të jetë e turpshme. Sa për atë që tregon prirja e natyrshmërisë së njeriut (Fitra), dhe se njerëzit e mençur kanë rënë dakord për lejueshmërinë e saj (dmth martesës), atëherë kjo nuk është asgjë për t'u turpëruar me të.


Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër, 16 Dhul Ke’ide 1433.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.