Thursday, March 22, 2012

Për atë që bën tekfir mbi prijesin dhe therret për në kryengritje.


Për atë që bën tekfir mbi prijesin  dhe therret për në kryengritje.

Pyetje:
Ai që bën tekfir mbi sundimtarët dhe i inkurajon (nxit) Muslimanët për revoltë dhe kryengritje kundër sundimtarëve të tyre, a është që ai të konsiderohet prej Havarixhëve?

Përgjigje:
Ky është medh'hebi i Khauarixhëve. Kur një individ e bën revoltën dhe kryengritjen të lejuar për të dalë kundër sundimtarëve Musliman, dhe ajo më e rënda që është për atë, të deklarojë që ata të jenë Mosbesimtarë. 
Ky është medh'hebi i Khauarixhëve.

Shejh Salih el-Feuzan  Allahu e ruajtë dhe ja zgjastë jetën.
El-Ixhabaat el-Muhimmah fi Meshaakil il-Mudlahimmah, 
përmbledhur nga Muhamed bin Fahad el-Husejn.

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf / Arbrit Kraja
Shkodër Dhjetor 2011.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.