Monday, March 26, 2012

"O vëllezërit e mi! Përgatituni për një ditë si kjo. "

"O vëllezërit e mi! Përgatituni për një ditë si kjo. "
Nën autoritetin e El-Baraa ibn `Aazib (radij`Allahu`anhu) i cili ka thënë:

"Ndërsa ne ishim me të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem), ai papritmas vështroi drejt një grupi njerëzish dhe tha:" Për çfarë arsyeje ata janë mbledhur këtu 'U tha: "Me qëllim që të hapin një varr. "Kështu i Dërguari i Allahut (`sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem) u bë i alarmuar dhe i tronditur dhe ai më shpejt shkoi përpara shokëve të tij derisa arriti varrin, pastaj ai u gjunjëzua, dhe unë ktheva fytyrën time drejt tij (sal-lAllahu `alejhi ue sel-lem), në mënyrë që të shoh çfarë ai po bënte. Ai (`sal-lAllahu` alejhi ue sel-lem) qau derisa u lag toka me lotët e tij, atëherë ai u kthye nga ne dhe tha:


 "O vëllezërit e mi! Përgatituni për një ditë si kjo. "

(E transmeton El-Buhari ne Et-Taariikh, Ibn Maxheh, Ahmedi dhe tjeret. Imaam El-Albani, rahimehUllah, ne Es-Sahiha e tij, e ka cilsuar hadith Hasen)
Pershtati dhe perktheu:
Ebu Jusuf
Shkoder


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.