Sunday, March 25, 2012

Gjykimi në lidhje me zgjatjen e flokëve nga femrat
Gjykimi në lidhje me zgjatjen e flokëve nga femrat

Pyetje: 

Cili është gjykimi lidhur me një grua që i zgjatë flokët e saj?

Përgjigje: 

Kjo! është haram për një femër që ti zgjasë flokët e saj, duke përdorur flokë ose me tjera gjëra të ngjashme që i përngjajnë flokëve.

Ka transmetime të sakta të cilat e përmendin këtë ndalim.

Suksesi vjen prej Allahut, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë Muham-medin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, mbi familjen e tij dhe shokët e tij.


Komisioni i Përhershëm për Fetva.

Shejkh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz (rahimehUllah)
Shejkh Abdur-Rezak Afifi (rahimehUllah)
Shejkh Abdullah Ibn Ghudejan (rahimehUllah)

Fetaua el-Lexhneh ed-Daa.imeh lil-Buhuuth el-Ilmijeh uel-Iftaa., - Vëllimi 5/ Fq 193/ Pyetja nr 10 / nga Fetva Nr.9850.
Fetaua ue Ahkam fi Sha'r  en-Nisa - Pyetje nr 5 Fq nr 8.


Përshtati dhe përktheu :Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër / 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.