Sunday, March 25, 2012

Më mirë të kthehesh Pluhur


Më mirë të kthehesh Pluhur
Abdullah ibn Amr  (Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy ) tha se:

Do të ishte më mirë për një person që të kthehet në pluhur sesa të ecin me qëllim përpara një personi i cili është duke u falur.

Abd ibn el-Barr, Al-Tamhîd. cilësuar Sahih nga Shejh el-Albani në Sahih el-Targhib ue El-Tarhîb Vol.1- fq,135.

Përshtati dhe përktheu: Ebu jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.