Thursday, March 22, 2012

Ne duhet të bashkohemi mbi atë që ne jemi dakord, dhe shfajësim (justifikim) per njëri-tjetrin në atë që nuk pajtohemi"Shejkh Abdul-Aziz bin Baz rahimehUllah:

Eshtë pyetur në lidhje me korrektësinë (saktësinë e të kuptuarit) duke thënë se: "Ne duhet të bashkohemi mbi atë që ne jemi dakord, dhe shfajësim (justifikim) për njëri-tjetrin në atë që nuk pajtohemi"

Shejkhu komentoi:

"Po! Kjo është e obligueshme për të bashkëpunuar në atë që ne jemi dakord, duke ndihmuar të vërtetën, duke thirrur ne atë dhe duke paralajmëruar kundër asaj që Allahu, dhe i Dërguari i Tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kanë ndaluar.Sa per justifikimin (shfajësimin) për njëri-tjetrin për atë në të cilat ne ndryshojmë (dallojme)  atëherë kjo nuk është që të merret në një kuptim absolut, por në një menyre më të përgjithshme. Kështu qe, nëse ndryshimi ka të bëjë me një çështje të veçantë të ixhtihadit ku provat janë të thella dhe të detajuara,atëherë është e obligueshme të mos qortojmë ose të kundërshtojme (kritikojme)  njëri tjetrin. Mirëpo, në qoftë se ajo kundërshton një tekst të qartë të Librit (Kuranit) dhe Sunnetit, atëherë është e obligueshme për ta korrigjuar atë që ka kundërshtuar tekstet e qarta, por me urtësi,dhe me këshillë të bukur dhe të debatojnë në mënyrën (moralin) më të mirë të mundshëm.
Duke vepruar sipas  fjales së” Allahut të Lartë Madhëruar, ku thotë :

 ". Por ndihmoni njëri tjetrin në drejtësi dhe devotshmëri, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe zemërim" [Sure El-Maideh 05:02]

 Dhe thënia e” Allahut të Lartë Madhëruar, ku thotë :

 "Besimtarët dhe Besimtaret janë ndihmues mbrojtës  e miq për njëri-tjetrin, ata urdherojne për të mirë dhe ndalojne nga e keqja ... " [Sure Teube 9:71] 

Dhe Allahu I  Lartë Madhëruar, thotë :

".. Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të bukur dhe polemizo me ata në mënyra që janë më të mira " [Sure En-Nahl 16:125]


Dhe ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

 "Kushdo që sheh një të keqe, atëherë le ta ndryshojë atë me dorën e tij, nëse ai nuk është në gjendje ta bëje këtë, atëherë me gjuhën e tij, dhe nëse ai nuk është në gjendje ta bëjë këtë, atëherë me zemrën e tij, dhe kjo është Imani më i dobët "

Dhe ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

". Kushdo që urdhëzon një njeri për të bërë mirë,do të ketë një shpërblim të ngjashëm me atë që e bën atë të mirë "5

 Pastaj edhe ajetet dhe hadithet me këtë kuptim janë të shumta. "6

5.Transmeton Muslimi (13/38), prej  Ebu Mesud el-Ensari (radiAllahu anhu).
6. Tanbeehaat fir-Radd 'alaa man Ta'awwalis-Sifaat (F.14-15)

Burimi: Revista Istikameh,Botimi Nr.2 ,1996

Përshtati dhe përktheu :Arbrit Kraja  / Ebu Jusuf
Shkodër 2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.