Sunday, March 25, 2012

A është Dexhali nga bijtë e Ademit?


A është Dexhali nga bijtë e Ademit?

Pyetje:
A është Dexhali nga bijtë e Ademit?

Përgjigje:
Dexhali është prej bijve të Ademit (alejhi ue se-lam) (njeriut). Një pjesë e Ulemave thonë se: Ai është Shejtan. Dhe disa prej tyre thonë: Babai i tij është njeri dhe nëna e tij është prej Xhinnëve. Por këto deklarata (thënie) nuk janë të sakta. Atëherë është e qartë se Dexhali është nga ana e bijve të Ademit (alejhi ue sel-lam) dhe se ai duhet të hajë e të pijë dhe të tjera gjëra sikurse këto. Dhe për shkak të kësaj, Isa (alejhi ue sel-lam), do ta vrasin atë në një mënyrë të zakonshme siç është vrarë çdo njeri i kësaj dunjaje.

Shejkh: Muhammed ibn Salih el-Uthejmin rahimehullah

Mexhmu feteva ue Resa'il - Volumi 2, Nr :146
Përshtati dhe përktheu : Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.