Monday, March 12, 2012

Këshillë për Muslimanët në këto ditë- El-Alame Ahmed Ibn Jahja En-NexhmiKëshillë për Muslimanët në këto Ditë

El-Alame esh-Shejkh Ahmed Ibn Jahja En-Nexhmi rahimehUllah, 
është pyetur:
Cila është këshilla juaj për Muslimanët e këtyre ditëve tona?

Përgjigje: 

Unë i këshilloj ata për të jetuar në Teuhid (Monoteizmi Islam) dhe Akideh te saktë (besim), të tregojnë shqetësim për kryerjen e detyrimeve të obligueshme, dhe ta distancojë veten e tyre nga gjynahet dhe ato gjëra të cilat janë të ndaluara.

Ata duhet të mbajnë lidhje të afërta me njerëz të devotshëm (Dijetarët), dhe të distancohen larg prej atyre të këqijve. 
Ata duhet të ndjekin Sunnetin, dhe të distancohen larg prej bidateve, të jenë të kujdesshëm nga fitnet sepse në këtë kohë ka shumë trazira dhe çrregullime. 
Unë i këshilloj ata që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të qajnë rreth gjynaheve të tyre, ashtu siç i ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, njërit prej shokëve të tij:

"Qëndro në shtëpinë tënde dhe qajë rreth gjynaheve tuaja"

Dhe me Allahun është suksesi. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muham-med, familjen e tij, dhe shokët e tij. 

Burimi: Http://sahab.net/forums/ showthread.php t = 310406

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)

Shkodër Shkurt 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.