Friday, March 9, 2012

Cili është gjykimi mbi të qeshurën gjatë namazit?


Pyetje: Cili është gjykimi mbi të qeshurën gjatë namazit? Ç’farë ndodh nëse një person e di që ajo e anulon namazin, dhe ç’farë në qoftë se ai nuk e di?

Përgjigje: Nuk është e lejueshme për të qeshur gjatë namazit, nëse personi e di atë apo jo. Sipas ixhmas (konsensus), e qeshura e anulon namazin.
Allahu na dhëntë sukses. Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed, familjen e tij, dhe shokët.


Komisioni i Përhershëm për Fetva
Shejh: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz
Shejh: Abdul-Razzak Afify
Shejh: Abdullah ibn Ghudejan
Shejh: Abdullah ibn Ka`ud
Allahu i mëshiroftë

http://www.alifta.org/fatawa/fatawaDeta ... ageID=2251 
http://www.forumiselefi.net/viewtopic.php?f=31&t=1060 
Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.