Thursday, March 22, 2012

A është Martesa me më shumë se një grua e dëshirueshme       A është Martesa me më shumë se një grua e dëshirueshme

 Pyetje
      Disa burra martohen me më shumë se një grua nga kibri ose në mënyrë që të konkurojnë me njëri-tjetrin, ose për shkak të një nevojë të vërtetë. A lejohet një gjë e tillë? Dhe çfarë këshille keni ju për ata burra dhe gra që e kundërshtojnë poligaminë, kur ka nevojë për të?
 Përgjigje
      Martesa me më shumë se një grua është një gjë e dëshirueshme, me kusht që burri ta ketë mundësinë financiare dhe atë të aftësisë fizike për të vepruar me drejtësi mes grave të tij. Kjo sepse nëpërmjet poligamisë arrihen shumë mirësi; e tillë si mbrojtja e nderit të grave që ai marton (prej zinas) si dhe zgjërimi i lidhjeve mes njerëzve, si dhe rritja e numrit të lindjeve, siç thotë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem:

" Martohuni me atë që  është e dashur dhe pjelloje (që lindë fëmijë)"
(Ebu Davudi 2050, An-Nasaai '3229, Ibn Hibbani 4028, Ahmedi 3/158-245)

Poligamia gjithashtu përmban edhe shumë dobi të tjera. Por sa për një burrë që martohet me më shumë se një grua nga mburrja (kibri) dhe konkurueshmëria, kjo është diçka që bie në kategorinë e shpërdorimit, gjë që nuk është e lejuar, sepse:
All-llahu subhanehu ue te'ala, thotë:
“Por mos shpërdoroni me marrëzi e pa masë. Sigurisht që Allahu nuk i do shpërdoruesit (e ata që e tejkalojnë masën)”
(Sure: El-A’raf :7:31)


Shejkh: Muham-med ibn Salih el-Uthejmin rahimehUllah.
Fatawa Islamijeh, Darus-salem, vl 5, fq 355-356

Përshtati dhe përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Janar 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.