Sunday, March 25, 2012

Përkujtim Bijve të Ademit!


Përkujtim Bijve të Ademit!

Në autoritetin e Xhabir (radija-Allahu anhu) në një transmetim merfu transmetohet se Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), ka thenë:

"Nëse biri i Ademit do të largohej nga rrisku tij në mënyrën se si ai ikën nga vdekja, rrisku i tij do ta arrijë atë në të njëjtën mënyrë siç do ta arrijë vdekja atë"

Es-Silsilah Es-Saheeha nr 952

Përshtati dhe përktheu: Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.