Saturday, March 3, 2012

Armiqtë e vetëdijshëm të SunetitArmiqtë e vetëdijshëm të Sunetit

Umer Ibn El-Hatab radija_Allahu anhu, ka thënë:

Vërtet pasuesit e opinionit (apo mendimit) janë armiq të Sunnetit, të mësimeve të të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) siç thuhet në hadithin:

”Ata nuk ishin në gjendje për t’i ruajtur ata (mësimet - hadithet), dhe kuptimet e tyre ikën nga ata, dhe kur u kërkohej ndonje pyetje, atyre u vinte turp të thonin "Ne nuk e dimë ". 

Kështu që ata e kundërshtuan Sunnetin me mendimet e tyre.

Ibn Ebi Zamanin, Usul el-Sunneh ;artikulli,8; El-Lalakai, Sherh Usul I'tikad Ehli Sunneti ;artikulli, 201.Burimi: http://www.sayingsofthesalaf.net/index. ... z1nzbxjI1o


Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu Jusuf)
Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.